چه مانده از عشقهای ما

چه مانده از عشقهای ما
by Orang Gholikhani
04-May-2011
 

چه مانده از عشقهای ما

 

امشب

باد که به در میزند

از عشقهای مرده حرف میزند

روبروی شعله إی که خاموش میشود

 

امشب

یک آهنگ پائیزی میورزد

در خانه که ز سرما میلرزد

و فکرم به روزهای دوردستمیرود

 

چه مانده از عشقهای ما

چه مانده از آن روزهایزیبا

یک عکس ، یک عکس قدیمی

از جوانیهایم

 

چه مانده ازنامه هایعشقانه

از بهاران ، از قرار ها

یک خاطره بدنبالم

بی قرار

 

خوشبختی پژمرده ، گیسواندر باد

بوسه دزدیده ، رویا های همراد

چه مانده از همه اینها

بگوئید به من

 

یک دهکده کوچک ، یک ناقوسپیران

یک منظره در پشت پنهان

و دریک ابرآن تصویرعزیز

از گذشته من

 

کلمات

کلمات ظریف زمزمه ها

پا کترینِ نوازش ها

قسم ها در انبوه جنگها

گلهائی که میان کتاب پیدامیکنیم

و با بویش مست میشویم

همه بر باد رفته اند
چرا
 
Charles Trenet 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci Azadeh jan

by Orang Gholikhani on

I like this version with Françoise Hardy and Alain Bashung. I've it in my playlist and listen regularly:

//www.wat.tv/video/alain-bashung-francoise-hardy-29mul_2fgqp_.html


Azadeh Azad

Bonne traduction - Merci

by Azadeh Azad on

        

Nolwenn Leroy & Patrick Bruel


Orang Gholikhani

Original text

by Orang Gholikhani on

Parole de QueReste-t-il De Nos Amours ?:

 

Ce soir

le vent quifrappe á  ma porte

 Me parle des amours mortes

 Devant le feu qui s’éteint

 Ce soir

c'est unechanson d’automne

 Dans la maison qui frissonne

 Et je pense aux jours lointains

 

 

Que reste-t-ilde nos amours

 Que reste-t-il de ces beaux jours

 Une photo, vieille photo

 De ma jeunesse

 Que reste-t-il des billets doux

 Des mois d' avril, des rendez-vous

 Un souvenir qui me poursuit

 Sans cesse

 

 Bonheur fané, cheveux au vent

 Baisers volés, rêves mouvants

 Que reste-t-il de tout cela

 Dites-le-moi

 

 Un petit village, un vieux clocher

 Un paysage si bien caché

 Et dans un nuage le cher visage

 De mon passé

 

Les mots

les motstendres qu'on murmure

 Les caresses les plus pures

 Les serments au fond des bois

 Les fleurs qu'on retrouve dans un livre

 Dont le parfum vous enivre

 Se sont envolés

pourquoi?

Charles Trenet