افق دور دست

افق دور دست
by Orang Gholikhani
24-Apr-2011
 

در افق دور دست

پشت برگ بنفشه

قطره شبنم به زمین میفتد

ماه گرم تابستان

با گلایه از زمان میمرد

در افق دور دست

برکه آب لرزان

در انتظار طوفان

میشمرد چکه های آب

در انتهای ناودان

در افق دور دست

بعد ازآن جنگل انبوه

پائین رودخانه اندوه

با هراس سحر و جادو

با وعده روشنی روز

در افق دور دست

مشکل بی جوابم , چشمدر چشم

به ریشه خود مینگرد در انعکاس برکه

و در حلقه های گرد شروع باران

سایه مرا میدید در روشنی ساعقه

اورنگ
Avril 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

You are so kind as usaul.

Ghorbanat

Orang


Souri

So beautiful, Orang jon

by Souri on

مشکل بی جوابم , چشم در چشم

به ریشه خود مینگرد در انعکاس برکه

! Lovely poem