عشق

عشق
by Orang Gholikhani
05-Dec-2010
 

معلم زندگیم گفت عشق چیست

لحظه معلق شد و فکر گریخت

گفتم عشق جرقه ای در برخورد چشم هاست

نسیم گرمیست که از صخره ها میخیزد

فریادگنگیست از ته آتشفشان

بوی مرطوبیست که نشناخته إیم

گفتا آری نشناخته ای آن گریه اندوه

ابرها نیافته اند راهی از آن کوه

سبزه ای سبز نشد تا گلی پر پر شود

همرهی ظاهر نشد تا وهمی از آتش شود

و سنگی کنده نشد از قلب زمانه

دلم آهی کشید از عشقی که اینحاست

که شناختن نداره

اورنگ

Dec 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks ebi jan for your comment

by Orang Gholikhani on

Always happy hearing from you.

Ghorbanat.

Orang


ebi amirhosseini

عشق چیست

ebi amirhosseini


فریادگنگیست از ته آتشفشان

 

 

Ebi aka Haaji


Orang Gholikhani

Thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

your comments are always helpfull and warmful

Ghorbanat

Orang


Souri

Very romantic!

by Souri on

I feel every word and every phrase of this meaningful poem.

Thanks again Orang jon for another masterpiece.

Loved it.