فکر


Share/Save/Bookmark

فکر
by Orang Gholikhani
13-Nov-2010
 

در مغز من

 

تو فکر ثابتی

 

در تاریکی شب

 

نور اختر باطنی

 

بوسه و نوازش باد

 

بر کاکل خرمن گندمی

 

در اوج موج

 

حباب آشفته ای

 

در جنگل سبز

 

طراوت شبنمی

 

در مغز من

 

تو فکر ثابتی

 

گذشته ای آینده ای

 

از تبار  آسوده ای

 

خط آخر

 

 داستان منی

 

اورنگ

 Nov 2010

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks souri jan, you need be ..

by Orang Gholikhani on

You need be yourself faithful and romanic to see them in my work.

Merci.

Orang


Souri

Very beautiful Orang jon

by Souri on

I find lots of hope in this poem.

Lots of faithful love and romanticism.

I wish I had your talent to express my thought so beautifully.

Congratulation!