مشکل

مشکل
by Orang Gholikhani
04-Oct-2010
 

مشکل این نیست

که ما رسوای شهریم

با خود رازی نداریم

که ما بیگانه و مستیم

مشکل این نیست

که غروری شکست

حیف دنیا شد

آن که با ناله نشست

مشکل این نیست

که نسلی شد غریبه

بی هدف سالها ست

پرنده از بام پریده

مشکل این نیست

که من خاک زمینم

قدرتم نیست

که زجر یار بینم

مشکل این نیست

که دیوانه از قفس پرید

جاده کوتاه شد

آن دوست عمر ما ندید

مشکل این نیست

که طولانی شد این حرف

سخت بود راستی مست

نماندآخر سفیدی برف

مشکل این نیست

که خورشید نبود همرنگ

عذر ما بود که نداد

راد به این فرهنگ

مشکل این نیست

که با دنیا گلاویزیم

مشکل آن است

که خود در آینه بینیم

اورنگ
Oct 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

It is a life concept

by Orang Gholikhani on

Thanks Anahid Jan,

being able to see himself in a mirror and accepting our own image is a life concept. Poetry is shadow of a slice of life.

Take care.

Orang


Anahid Hojjati

Dear Orang, what a fantastic poem.

by Anahid Hojjati on

Dear Orang, what a beautiful poem you have written. This concept of seeing oneself in mirror is very powerful concept in poetry. I use it in my "hejrat' poem when I talk about "zamaneh az daroon ayeneh". I love your poem and how it keeps repeating

مشکل این نیست

that is why at the end, where you write

مشکل آن است

که خود در آینه بینیم

It is so powerful. Thanks for a great poem.