گمشده گمنام

گمشده گمنام
by Orang Gholikhani
28-Sep-2010
 

گم میشوم

در جمع گمنام

بدنبال سایه إی

ساده و آشنا

خود فراموش میکنم

برای حفظ بقا

راز حادثه إی زیبا

که به اسم من تمام شود

اشک سرد عشقی

که به دست من پاک شود

اسم قهرمانی

که با من گمنام شود

اورنگ
sept. 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

If you want anonymouse

by Orang Gholikhani on

Poem blongs to those who read it.

Orang


Anonymouse

بسیار زیبا. زیبای راز حادثه ‌ای زیبا را هم میشود برداشت؟

Anonymouse


Everything is sacred