شب بی التهاب


Share/Save/Bookmark

شب بی التهاب
by Orang Gholikhani
24-Sep-2010
 

ه

هلال ماه تاب دار

 

آویخته به شب بی التهاب

 

گرما بختک زده بر ما فرا

 

به انتظار سحر باز شده گل یاس

 

بوف دیوانه میخواند در انعکاس

 

که صدای خود شنیدن

 

شده بانی نفس کشیدن

 

به چه خاطر به چه درد

 

دل  ماه  کرده تب

 

در گرمای سنگین شب

 

حشرات لانه میکنند در مغز

 

    مسخ نشود  گریه در طنز

 

که میرسد نسیم  گرگ ومیش

 

در بامداد  با یار همکیش

 

اورنگ

 sept.  2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Souri Jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it and thanks for yourcoment.

Take care.

Ghorbanat

Orang


Orang Gholikhani

Red win jan

by Orang Gholikhani on

You are kind as always too.

Thanks for your comment.

Orang


Souri

Lovely poem

by Souri on

Orang jon,

very nice !

Ba in sher ma ro bordi to dastanhey Sadegh Hedayat!

Thanks.


Red Wine

...

by Red Wine on

Nice like always ... Thank you Orang jan .


Orang Gholikhani

Thanks Monda Jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your warm comments.

Orang


Monda

Orang jan, reminiscing Sartre again?

by Monda on

Existential stuff bubbling inside here... gotto catch thm later tonight!  This poem is one of your very Best. some favorites:

 به انتظار سحر باز شده گل یاس


بوف دیوانه میخواند در انعکاس

va مسخ نشود گریه در طنز