اینجا


Share/Save/Bookmark

اینجا
by Orang Gholikhani
28-Aug-2010
 

اینجا دور از همه جا

 

باد میشکافد قلب فضا

 

رهسواران  میخندند به فنا

  

اینجا دور از همه جا

 

صحرا چشم را گرفته به خطا

 

بیگانه  آخر رسیده  به سرا

  

اینجا دور از همه جا

 

آرزوخانه گرفته  در هوا

 

غم تار شده از دل جدا

 

اینجا دور از همه جا

 

گل خشکیده زیر آفتاب

 

در انتظار خواب و مهتاب

  

اینجا دور از همه جا

 

برگ ندارد شبنمی در سحر

 پرستو رها کرده  راز سفر

 

اینجا دور از همه جا

  

زمان خسته شده از گذار

 

ایستاده حیران از غم روزگار

 اورنگ

Août  2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

you are welcome Benross

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it.

Regards

Orang


benross

Thanks

by benross on


اینجا دور از همه جا

زمان خسته شده از گذار

ایستاده حیران از غم روزگار