بیا با من

بیا با من
by Orang Gholikhani
12-Jul-2010
 

بیا با من

چند قدم در شب

برای دیدن ماه

بیا

دنیای مرا دریاب

تا درک کنی آشفتگیم را

بیا با من

بر بال این خواب

برای شکار ستاره ها

بیا

تا انتهای این سراب

تانجات دهی رویا را

بیا بامن

در نور مهتاب

برای دیدار گل و شبنم

بیا

غرق شویم در مستی ناب

تا پیدا کنیم راه خرابات را

بیا با من

به آغوش شب

تا بگوئیم رازهای نهانش

بیا

بنوش این شراب

تا فراموش کنیم آمدن روز را

اورنگ
Juillet 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Ali Jan, the way is long

by Orang Gholikhani on

The way is long, we need keep pushing.

Thanks.

Orang


Ali P.

تا پیدا کنیم راه خرابات را

Ali P.


Lead the way my friend, lead the way...

 

Ali P.