زیر باران تابستان

زیر باران تابستان
by Orang Gholikhani
09-Jul-2010
 

زیر باران

ایستاده ام به انتظارش

میرسد هراسان

از دور با چتر سیاهش

چکه باران

میرقصد با کرشمه نیازش

غبار آسمان

گرفته سبزی چشمانش

زیر باران

حرفی ندارم برایش

بجز چکامه أی که نمیخواند

سنگفرش

خیس است و درخشان

زیرآسمان گریان تابستان

مینوشم چو مستان

بوی مرطوب مو هایش

میگیرم چو دزدان

بوسه نحیفی از لبانش

و گرم است

چکه باران تابستان

میگیرد بغض و نفس یاران

اورنگ
Juillet 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Shahireh aziz merci az peygham

by Orang Gholikhani on

Kheil motshaker az lotfetan

Orang


Orang Gholikhani

Thanks Souri Jan, it is a strange summer

by Orang Gholikhani on

it is strange summer here too.

Orang


shahireh sharif

mamnoon mishod on lahzey

by shahireh sharif on

mamnoon

mishod on lahzey zire baran ro tajasom kard


Souri

So romatic!

by Souri on

I just loved it Orang jon. This poem is so sweet and latif!

Especially that it's raining here right now !

Thanks for sharing.