روی ابرها

روی ابرها
by Orang Gholikhani
01-Jul-2010
 

روی ابرها

خانه إی دارم

با دری سفید و بی جدار

روی ابرها

یاوری دارم

که میداند مرا بی نام

روی ابرها

همدمی دارم

سنگ صبوری بی زمان

روی ابرها

دوستی دارم

ساکن و بی انتظار

روی ابرها

خانه إی دارم

با حرفی آزاد و بی ریا

روی ابرها

بستری دارم

در آنجا رویا شعر زیباأیست

روی ابرها

ایرانی دارم

که در خواب هم نمیبینم

اورنگ
Juillet 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Translation

by Orang Gholikhani on

 Thanks to MPD translation , I made some changes. If anybody sees any improvement, let me know.

Over clouds

I have a house

With white doors, without walls

Over clouds

I have a companion

She knows me anonymously

Over clouds

I have a mate

A patient-stone, timeless

Over clouds

I have a friend

Calm, without expectations

Over clouds

I have a house

Candid, with free words

Over clouds I have a bed

 Upon it, dreams of beautiful poems

 Over clouds

 I have a little Iran

 Unimaginable in the earth, even in my dreams


Orang Gholikhani

Anonymouse aziz Thank you

by Orang Gholikhani on

Your comments are always sacred ;-)

Orang


Orang Gholikhani

شراب قرمز عزیز شما کجا بودی

Orang Gholikhani


من اینجا بودم و دلمان از کمتهای شما تنگ شده بود

مرسی

اورنگ


Orang Gholikhani

روزی ایران از خواب روی ابر بیدار خواهد شد علی جان

Orang Gholikhani


Thanks for your comment.

Orang


Orang Gholikhani

Souri jan this is an opportunity for all of us

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment.

Orang


Orang Gholikhani

thanks dordooneh

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment

Orang


Orang Gholikhani

MDP Thanks for Translation just a change

by Orang Gholikhani on

Thanks MDP for translation, just a remark for : I have a companion, I am nameless, she knows

I would say : I have a companion, she knows me anonymously.

Thanks

Orang


Multiple Personality Disorder

On clouds

by Multiple Personality Disorder on

.

.

On clouds

I have a house

with white doors, without walls

On clouds

I have a companion

I am nameless, she knows

On clouds

I have a mate

a patient-stone, timeless

On clouds

I have a friend

Calm, without expectations

On clouds

I have a house

candid, with free words

On clouds

I have a bed

upon it, dreams of beautiful poems

On clouds

I have Iran

Unimaginable, even in my dreams

 


Dordooneh

As always

by Dordooneh on

Besyar latif va ziba. Merci


Souri

Lovely!

by Souri on

I loved your poem Orang jon.  So true, so delneshin.

I'm so glad that this little Iran over the clouds, gave me the opportunity to make friends like yourself and some others.

Thanks for this beautiful poem.


Ali P.

You said it my Friend...

by Ali P. on

روی ابرها

ایرانی دارم

که در خواب هم نمیبینم...


Red Wine

...

by Red Wine on

اُرنگ‌ جان حال و احوالت چطور است بالامْ جان؟ دلمان برای نوشته هایت تنگ شده بود! اِلهی که همیشه خیر ببینی که تو از صالحین هستی.


Anonymouse

Very nice Orang jaan! A friend in sky!

by Anonymouse on

Everything is sacred