سرگردان

سرگردان
by Orang Gholikhani
24-Jun-2010
 

چو روحی سرگردان

وقتی که غبار مخدوش رویا

بر گرفته زمین تلخ حقیقت را

میگیرم راه رنگین کمان را

چو یهودی سرگردان

در هیاهوی دریای خشمگین

تنها , بازیچه هوس باد سنگین

میگیرم راه ساحل ساحرین

چو یک شرقی سرگردان

در شب تار سیاه غرب

میکشم از درد فریادی غریب

میگیرم راه جنونی عجیب

چو شاعری سرگردان

وقتی که نوای شعر آید از نهانم

دلگرم سایه ساحل عاشقانم

و میگیرم دست ساقی مه پرورم

اورنگ
Juin 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Happy end

by Orang Gholikhani on

At the end we have found our way :-)

Thanks

Orang


ebi amirhosseini

Ali jaan

by ebi amirhosseini on

Lol

Ebi aka Haaji


Ali P.

Orang jaan

by Ali P. on

Ebi hameh jaa geejeh; shomaa beh del nageer ;-)


ebi amirhosseini

چو شاعری سرگردان

ebi amirhosseini


You need a "Tom Tom"!!.

در شب تار سیاه غرب

It wasn't that dark with the "soo soo of  noor" from "NOORI"!.

 

Sepaas

 

Ebi aka Haaji