آتشفشان

آتشفشان
by Orang Gholikhani
18-Apr-2010
 

من آن آتشفشان پیرم

که بیدار میشوم روزی

یخ و سنگ سیاه سوزم

که شب دیگر شود روزی

فرش آتش بر آب ریزم

که فریاد آزاد شود روزی

ابر از خاش و خاکستر بسازم

تا آسمان رنگی شود روزی

شعله یار به آغوش گیرم

تا انسانیت زنده شود روزی

بی پروا قلبم بسوزانم

تا ذوب کنم سنگ دلان روزی

بعد روزی دوباره میخوابم

تا دنیای سبز پیروز شود روزی

اورنگ
Avril 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Ali Jan

by Orang Gholikhani on

It is nice hearing from you again.

Ghorbanat.

Orang


Ali P.

تا ذوب کنم سنگ دلان روزی

Ali P.


Powerful, my man, powerful!

 

Yours,

Ali P.


Orang Gholikhani

Nator Dasht : Comarison honored me

by Orang Gholikhani on

Thanks Nator Dasht.

I'm very honored if my humble Poem make you think about Bahar's Poem.

Ghorbanat.

Orang


ناتور دشت

Beautiful, Orang

by ناتور دشت on

I am sure you'll like this one.