زن

زن
by Orang Gholikhani
07-Mar-2010
 

که تو را شناخت

که رمز تو را شکافت

چه گفت

از نرمی پوست تو

که شده راز این روزگار

گه گفت تو گلی

یا که گناه اولی

نه

تو جرغه آتشی

بانی نفسی

که میگرداند زندگی ما را

و روزی پاک میکند گناهانمان

اورنگ
8 Mars 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Souri

Thank you Orang jan for your comment in the other blog (Maryam)

by Souri on

This is my gift to your very amazingly beautiful wife and also to all the women of the world!

 


Orang Gholikhani

I should say Thank you

by Orang Gholikhani on

Without women support, we wouldn't be there. So we should say thank you and specially myself as you are my best supporters.

Ghorban Hamegi

Orang


Anvar

With love and respect to all my sisters…

by Anvar on

Happy Women’s Day to all, especially Iranian, women; without whom the bird of humanity can never soar high.

Anvar


Souri

and this is from Ali Bahmani

by Souri on

قطره قطره اگر چه آب شديم

ابر بوديم و آفتاب شديم

ساخت ما را همو كه مي
پنداشت

به يكي جرعه اش خراب شديم

هي مترسك كلاه را بردار

ما كلاغان دگر
عقاب شديم

ما از آن سودن و نياسودن

سنگ زيرين آسياب شديم

گوش كن ما خروش و خشم تو را
همچنان كوه بازتاب شديم


اينك اين تو كه چهره مي پوشي
اينك اين ما كه بي نقاب شديم


ما كه اي زندگي به خاموشي
هر سوال تو را جواب شديم


ديگر از جان ما چه مي خواهي ؟
ما كه با مرگ بي حساب شديم

محمد علی بهمنی


Souri

Very nice Orang jon

by Souri on

Thank you so much for this beautiful poem. Yes true, you are a very beautiful soul. I'm so proud of having you among us in the site.


Azadeh Azad

A beautiful gift

by Azadeh Azad on

... from a beautiful soul. Thank you.

Azadeh

 


nahidi

thank's

by nahidi on

مرسي اورنگ جان

پيروز باشي