روشنی آینده

روشنی آینده
by Orang Gholikhani
06-Feb-2010
 

شب  طوفانی
 

فریاد تو خالی
 

آنها ساکن و منظرها میگذرند
 

قلب افسرده
 

لب چروکیده
 

از نگاه من و ساقی بیخبرند
 

سرعت نور
 

ناله بوف کور
 

از کاهش  راه لحظه بی تردیدند
 

درخت دیوانه
 

ولگرد  بیخانه
 

ازخبر باد صبا میرقصند
 

سایه گذشته
 

ظالم سنگر گرفته
 

از روشنی آینده میترسند
 

اورنگ
 Fev 2010


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Monda jan

by Orang Gholikhani on

Ghorbanat

Orang


Monda

Nice work

by Monda on

   my favorite:  از کاهش  راه لحظه بی تردیدند


Orang Gholikhani

Thanks to all of you

by Orang Gholikhani on

Your comments are very helpful. All we should beleive on future

Orang


LalehGillani

بسیار دلنشین

LalehGillani


امید فردا را در دل زنده کردی، اورنگ عزیز. بدون تردید، باد صبا می وزد و با خود ایمان به روشنی آینده را میاورد.


Anonymouse

Very nice! B-U-T-Full!

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Jahanshah Javid

Darkness

by Jahanshah Javid on

... fears light. Great imagery. Stirring.


Souri

How nice!

by Souri on

I liked  it so much Orang jan.

There is something very Parisien about this poem, isn't it?

Lovely poem. Thanks