نامه


Share/Save/Bookmark

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
25-Feb-2008
 آن نامه رسیدش

با تمبر باطلش

از دنیائی دیگر

مثل همیشه با رمز و بی خبر

شاید میگفت از ترانه

از تولد از افسانه

آن نامه نام نداشت

ولی عطر تو را داشت

آن نامه رسیدش

با پاکت قدیمیش

رسیده از خاور

از خاطره و رویا پارور

شاید میگفت از ناله

میگرفت از دل بهانه

آن نامه میراث من بود

از گذشته ها آمده بود

آن نامه رسیدش

با دست خط لرزانش

از زمانی فرسوده

پر از سیاه و سفیدی افسرده

شاید میگفت از جدائی

از گذشته از رهائی

آن نامه را باید باز کنم

تا به آینده راه باز کنم


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
default

Il faut toujours

by n.zanincanadai1 (not verified) on

Il faut toujours continuer...

I read them too. This one was nice. Short lines. Pretty. I wish JJ would add a counter so we could see how many have visited :)


Orang Gholikhani

Thanks Ali p

by Orang Gholikhani on

It is a pleasur to see you share the same feeling.

Every time I post some words, it is like a bottle to ocean. I don't know how many people read it and if they like it.

Your comment encourage me to continue. thanks.


Troneg

great

by Troneg on

I liked it too.


Ali P.

Fantastic!

by Ali P. on

Read it yesterday a couple of times, and enjoyed it.

Today, decided to leave comment.

Remember: Many read, enjoy, few leave comment.

Looking for more...

Ali P.