فریاد

فریاد
by Orang Gholikhani
08-Dec-2009
 

آه یاران  بگذارید فریاد زنم
 

که امشب خوشبختم
 

چرا نه             چرا شرم
 

فرشتگان برسید به فریادم
 

که امشب مستم
 

چرا نه             چرا سکوت
 

این مردمان را بیدار کنید
 

که خوشبختی را ببینند
 

چرا نه             چرا ترس
 

چرا این فریاد رسا نیست
 

این محفل را سکوت شفا نیست
 

چرا نه             چرا وهم
 

عشق غریبه از این دنیا
 

خوشی  را گناهی از خدا
 

چرا نه             چرا سیاه
 

مگر رنگین کمان نمیآید از باران
 

خورشید حقیقت را بریزید به گمراهان
 

چرا نه             چرا سخت
 

آری
 

 یاران  بگذارید فریاد زنم
 

شهر را دوباره جنجال کنم
 

چرا نه             چرا خواب
 

چرا   این محفل است  خاموش
 

چرا ذهن این آدمان مخدوش
 

بگذارید دایره شب تا سحر بشکافم
 

طایفه انکار را از چرا باز سازم
 

چرا نه             چرا من
 

امشب باد شده راهی خرمن
 

بده این باده شراب تا کنم یاد وطن
 

چرا نه             چرا امشب
 

برای  ادامه عشق ....
 

اورنگ
 

dec 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

....

by Orang Gholikhani on

Thanks Shazdeh jan

Orang


Shazde Asdola Mirza

Very timely and very nice

by Shazde Asdola Mirza on

یاران  بگذارید فریاد زنم


شهر را دوباره جنجال کنم