زندگی و شعر

زندگی و شعر
by Orang Gholikhani
26-Nov-2009
 

اگر زندگی ساده است
 

چرا شعر مشکل است
 

اگر زندگی پر درد است
 

شعری ساده بگو
 

اگر زندگی  دلیل است
 

شعر را حس کن
 

اگر زندگی  پیچیده است
 

 فهم شعر رها کن
 

اورنگ
 

Nov 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani