تشهد عشاق

تشهد عشاق
by Orang Gholikhani
06-Aug-2009
 

شهادت میدهم  به صورت یار
 

که عشق  ما هست  راز این دیار
 

شهادت میدهم به دست یک ساقی
 

که عشق   لبریزست از  آن لعل فامی
 

شهادت میدهم به غم  وغصه گریزان
 

که عشق  هست تنها علاج درد ایمان
 

شهادت میدهم به آدمهای بی دین
 

که عشق هست  امید  شب بی پایان
 

شهادت میدهم به روز و شب تار
 

که عشق زیبا ست برای دل بیدار
 

شهادت میدهم به فرشتگان سر کوفته
 

که عشق آزاده راهیست برای آینده
 

شهادت میدهم به حافظ و سعدی و خیام
 

که عشق  آسان نمودند دین دل خام
 

اورنگ
 Aout  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Anonymouse

Very nice! Very

by Anonymouse on

Very nice! Very beautiful. 

Everything is sacred.


Orang Gholikhani

Thanks to all

by Orang Gholikhani on

I hope one day  Iranians would undrestand that our true religion is LOVE and his messanger is POETRY

 


Fred

تشهد ره گشا

Fred


شهادت این  و آن نوع متداول خون دل است.

سرانجام عشقت رسد به فریاد 

 

 

 

    دست مریزاد

 


Souri

Bah Bah !!!

by Souri on

Orang jan,

Felicitation !

One of the marvelous poems you have posted here!

I love it. Thank you.


Jahanshah Javid

Lovely

by Jahanshah Javid on

Beautiful, especially

شهادت میدهم به فرشتگان سر کوفته

که عشق آزاده راهیست برای آینده

شهادت میدهم به حافظ و سعدی و خیام

که عشق آسان نمودند دین دل خام