وقت دیگر

وقت دیگر
by Orang Gholikhani
13-Jul-2009
 

دوباره  وقت طوفان
 

میرسم به  آخر داستان
 

میروم به دشت هیاهو
 

بدنبال سکوت چشم آهو
 

دوباره اماده برای حدیثی دیگر
 

هنوز در خاطرم راه آن گذر
 

نمیشود با رفت زمان جنگید
 

هیچکسی عشق را به گریه نخرید
 

همه گفتند که اینروز خواهد رسید
 

که دل از پیری درد خواهد کشید
 

ولی من چرا مست از غرورم
 

نبرد و سفر  و مرگ از دل میپذیرم
 

بر سینه خزیدن راه ما نیست
 

آخر این راه های و هوئ بیش نیست
 

اورنگ
Juillet  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani