این مردم


Share/Save/Bookmark

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
12-Sep-2007
 

این مردم

آقا از این مردم چی بگم

هرچی بگم کم گفتم

از آقا که تو بازار حاجی

به زمین و آسمون شاکی

میخره روح با نماز

میفروشه خون رو به دلار

آقا این مردم دین ندارند

چک دارند سفته دارند

از حاج خانم چی بگم که بیرون نمیاد

مبادا چادرش نجس بشه

جلوی ساتلیت غربیها رو نفرین میکنه

تا دلش خنک بشه

زیارت میره گریه میکنه

تا دلش شاد بشه

آقا این مردم دل ندارند

کینه دارند عادت دارند

ا

ز آقا پسر چی بگم

از چشم نا پاکش بگم

یا از غیرت بیجاش

قبل از مسجد گلاب میخوره

تا بوی الکلش نیاد

آقا این مردم حیا غیرت دارند ابرو دارند

از خاله خانم بگم

رفته تهرانجلس دنبال آزادی

فرشتهارو رو سفید کرده

آنجا سفره ابولفضل میندازه

اینجا میاد پز لباسا شو میده

آقا این مردم اصل و نصب ندارند

افاده دارند ادعا دارند

ولی آقا دخترشون فریبا سوا ست

بجون شما منو دوست داره

آقا این مردم نمیزارند

میگن که من لاتم

که زندگی ندارم

که کلیه مو فروختم

بجون شما دروغه

کلیه رو شاید

فقط یکیشو

دل که دارم

اونم دادم به فریبا

آقا میگه دوسم داره

که با من میره اون سر دنیا

بجون شما باورش دارم آقا

ولی میدونم آخرش نمیاد

آخه دنیای ما اینجاست

آقا این مردم آزادی ندارند

راه دارند رسوم دارند

او رنگ Feb 2007 Merci Jacques
Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani