رونویسی از حافظ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
01-Sep-2008
 

رنجهایی کشیده ام که مپرس

زهر هایی چشیده ام که مپرس

از زبان رسای جماد و نبات

نکته هایی شنیده ام که مپرس

سالها گشته ام به شهر و دیار

به سرایی رسیده ام که مپرس

همره مرغها و باد سحر

در هوایی پریده ام که مپرس

وز همه نحله ها و قال و مقال

مهر ماهی گزیده ام که مپرس

وه چه خواهی که: "راز ما به مگو"؟

راز هایی دریده ام که مپرس

چهریا؛ در نگارخانه یار

نقشهایی بدیده ام که مپرس.

 

بیست و هشتم امرداد 1385

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Souri Jaan Salaam Bar Shomaa

by Manoucher Avaznia on

Nehleh means مرام؛ مسلک؛ فرقه؛ مذهب؛ راه؛ روش؛ و آیین 

قال و مقال: جر و بحث پر سر و صدا

مهر ماه: عشق به ماه؛ مهرورزی به معشوق

از میان همه کیشها آیین عشق ورزی به معشوقی را برگزیده ام.

با درود


Souri

Manouchehr aziz

by Souri on

Very beautiful as always.

This beit, I didn't understand well, maybe becaause I don't know the word "nahlëh..?

وز همه نحله ها و قال و مقال

مهر ماهی گزیده ام که مپرس

what it means ?