شیرین کار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
21-Oct-2012
 

گفتی که: "جهان بی می و ساقی هیچ است"؛

"بی زمزمۀ ساز عراقی هیچ است".

در پهنۀ باور تو ای شیرینکار

هستی همه مطربی و باقی هیچ است.

 

گفتی که: "قضا چو ما بسی کشت و درود".

"غم خوردن بیهوده نمی دارد سود".

گر سود نبودی غم عالم را هیچ,

این می زدگی و مطربی بهر چه بود؟

 

گفتی که: "چو رزق بیش و کم نتوان کرد,"

"دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد".

گر هیچ توان گفتن و کاری کردن,

این نکتۀ پوچ هم علم نتوان کرد.

 

بیست و نهم مهرماه 1391

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
فکر دوفردا
1
Oct 10, 2012
more from Manoucher Avaznia