هر دوان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
16-Aug-2008
 

آسمان تاریک است؛

و پر و بال تفکر بسته.

نه مرا ذوق سرودن در سر؛

نه ترا عشق شنودن در دل.

نه مرا حوصله ماندن ماند؛

نه ترا طاقت رفتن در پای.

 

مانده ایم در این راه

بر در این درگاه.

هر دوان خسته و بی حوصله این دوران.

هر دوان دیده به در دوخته ایم

هر دو پای آبله راه دراز.

 

خانه از بانگ هزاران خالیست

کوچه از روح بهاران بی رنگ.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia