ترازویی میزان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
16-Aug-2008
 

به پا خیزیم با بیرقی رنگین به استقبال این زیبای پاییزی

چو می تازد به پشت ابرها اینسان به آرامی، دل انگیزی

زمان نا برابر در تلاش عدل نو برخاست

ترازویی چنین میزان خوش آمد با اپرویزی

جهان سوزد کنون در آتش الوان گوناگون

بهاری را ندیدم من چنین خندان به گلریزی

به بال باد پاییزی رود پیغام مهر و یاری یاران

ز دلداران خوارزمی به مهرویان تبریزی

کجا دیده است چشمانت در عالم امکان به شیرینی

گواراتر ز دخت رز به مقبولی، شکرریزی

زمان مهرگان آمد دگرباره، دل پژمرده چهری؛

چو غنچه شو طرب انگیز. ز می نوشان چه پرهیزی؟

 

اول نوامبر2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Thank you !

by Souri on

Very well said.

I was used to love the Fall when I was younger. Now, I've a mix feeling about it. It's still so melancholically beautiful and romantic, but also announce the winter ....and "sardye sakhte zemestan"....

Happy to see you are back. I taught you left us (or vacation?)