روزن کلک

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
19-Jul-2008
 

شب دیجوردراز است؛ پگهی باید کرد.

راه گفتار ببسته است؛ نگهی باید کرد.

چشم روشن نتوان داشت ز خور فلسفه ای

دیده سوی ضیئ ماه مهی باید کرد.

چهره بر خاک در دوست بباید سایید

فکر دریوزه ز استاد چنین کارگهی باید کرد.

می شادی به خم سینه بباید افکند

فکر سجده به گه صبحگهی باید کرد.

بارها بست بباید به طلبکاری روش

فکرت همرهی پور رهی باید کرد.

طبع مجموع بباید به ره کعبۀ وصل

حذر از وسوسه های گنهی باید کرد.

گره ار باز توان کرد ز زلفی، بشتاب؛

پنجه را حلقه به گیس سیهی باید کرد.

دیدۀ راه به پیرانه سری باید دوخت؛

و ز کردار خوشش بارگهی باید کرد.

از در باغچۀ چهری ما جز سخن عشق مبین

اگر از روزن کلکش نگهی باید کرد.

 

دوم دسامبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

Manouchehr jan

by Souri on

As always pure, assil and beautiful. This poem is Hafezaneh and
rendaaneh (as Hafez says) beautiful ! It brightened my day. Please keep posting these kind of masterpieces more and more. Thanks.

 


samsam1111

Manoucheh Gerami !

by samsam1111 on

You have an amazing talent in poetry.I commend your great knowledge of Persian vocabulary.I never commented on your poems..here....Since poets are the 1st line of defence against cutural attack by foreign elements , I wish I could see a few poems by you in pure Persian so to enjoy the great content of your superb poetry.

Kind Regards!!