آزادی میرا

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
28-Jun-2008
 

خوش خوشک می میرد

در دلم

آزادی!

 

من نفسهای بلند او را

کنج زندان دلم

همچو احساس لطیف خلأیی

می شمرم با اندوه.

 

من اسیرم چنان لقمۀ نان

به پر و بال فروبستۀ این مرغ تنور؛

و دگر آزادی

می شود دفن به ذهن

چون غباری غمناک

در تن تازه "به جان باختۀ" خاطره ای.

 

راه دوری باهم

خوش دویدیم و به هم پیمودیم

عرض و طول خنک خاطره را؛

و به هم پیوستیم

پی رگبار جداساز

من و خواهشها.

 

پاییز 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

Dear Manoucher !

by ebi amirhosseini on

Simply thanks !.