کوچ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
15-Oct-2011
 

زی جرعۀ نوش تو چنین جام بدستیم

یا رب, ز می توست اگر باده پرستیم.

سی شوق وصال تو شدیم راهی این راه

صد بند محبت ز خود و خانه گسستیم.

گیتی همه گرداب و شب تار بُد و ما

با پرتو روی تو ازین معرکه جستیم.

باری, به امیدیست که این جا متهور

در کشتی پر حادثۀ عُمر نشستیم.

از داغ چه عشقی ست که چون لاله شهیدیم؟

از شوق چه قیدیست که از بند برستیم؟

با اینهمه آزاده گی و تیزی و رندی

خرسند از آنیم که در عهد الستیم.

چهری, که فنا دید درین کوچ پیاپی؟

بنگر که چسان در گذر از نیست به هستیم.

 

زی : سی : واسه ی: برای : بهرِ

 

بیست و پنجم مهرماه 1390

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia