ره بی حدّ و شمار آید

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
08-Jun-2008
 

جانا؛ به سرای دل ره بی حدّ و شمار آید

بشمار فغانهایی کز نای و ز تار آید

در هر پگهی برجه با نالۀ جان سوزی

چون مرغ غزلخوانی بر شاخسار آید

گوشی به نواهای آن نوگل خندان ده

چون با رخ آتشگون بر شاخ انار آید

از شوق سما امشب ناهید و شباهنگی

گر سوی تو نشتابد، ماه شب تار آید

گر طالب مطلوبی، رو سوی بیابان نه

آن را که تو می جویی سویت به شکار آید

در روز اگر خجلت سنگ سفرش گردد،

آن عاشق شیدایی اندر شب تار آید.

چهری؛ نه شب تاری بگذشت و ننالیدی

بستان ز سرشک تو ترسم که ببار آید.

 

2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

منوچهر عزیز

ebi amirhosseini


سپاس بیکران


Souri

Simply lovely !

by Souri on

Very lovely and inspirational ! You are a Master !!!