حضرت جانانه

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Oct-2010
 

جانب درگهت ار چهره سیاه آمده ایم

به امید کرمی بیره و راه آمده ایم

عشوه گر کوکب شیرین سحر تا دیدیم

از دل ظلمت شب تا به پگاه آمده ایم

چه بگوییم؛ که ما روزه دهانیم و از آن

در بیابان ز پی رؤیت ماه آمده ایم

چون خماریّ خرد دیدۀ دل را پوشید

بین چه دیوانه صفت میکده خواه آمده ایم

جنگ ما و نَفَسِ نَفس نه آسان رزمی ست

که درو مانده و بی خُود و سپاه آمده ایم

پرتو مهر تو باشد که نظر فرماید

ورنه در وادی یک عمر تباه آمده ایم

ظاهر اندیش ببین تا که هوای ما دید

گفت کاندر طلب تخت و کلاه آمده ایم

لایق پرتو جانانه نه ماییم؛ چهری

گرچه اندر طلبش بیگه و گاه آمده ایم

 

خُود : کلاه خود

دوازدهم مهر 1389 اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

مهمان گرامی

Manoucher Avaznia


لحظه ای تا در گلستان آمدیم

میهمان لطف رحمان آمدیم

خاطری مجموع از او خواستیم

گرچه با حالی پریشان آمدیم

خاصه تا گویم ترا ای یار غار

از جمادی تا به انسان آمدیم

آخرالامر ای رفیق جان شنو

جان فروبنهاده تا جان آمدیم


Manoucher Avaznia

شراب گرامی

Manoucher Avaznia


تو مستتر از جامی؛ انکار چرا جانا؟

زان نشئۀ مستانه اینجا شده ای مانا

هر کس به توان خود برخورده ازین بستان

عامی ز نگاه خود؛ از دیدۀ خود دانا 

هو بارگه مهر است تابنده و گرمیده

هر پیردل و برنا زو می خورد هر آنا


Mehman

چهریا!

Mehman


چه زیبا تو گویی سخن چهریا.


Red Wine

...

by Red Wine on

باز خُوش است که شما موّفق به زیارتِ درگاهِ حّق..حضرتِ جانانه شُدید،ما هنوز گرفتارِ درد و غصّه زَمانه ایم و راه پُر مشقّت.

سلامَت باشید.


Aryana-Vaeja

Beautiful

by Aryana-Vaeja on

-

May we be amongst those who are to bring about the transfiguration of the Earth - Yasna XXX 9