خبر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
19-Jan-2010
 

"هر دم ازین باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد".

عاقبت از رنج دل و صبر ما

روز و مَه  پرهنری می رسد

از رخ خورشید و ز امواج  باد

مژدۀ شور و شرری می رسد

جوش سروش و نفس عشق از

کِلک همایون اثری می رسد 

گر شب ما چلّه شد و دیرماند

از دل این شب سحری می رسد

سردی غمنامه چو از حد گذشت

گرمیِ شادی ز دری می رسد

رسم جهان بوده چنین از ازل

خاره گهی با گُهری می رسد

چهری آزردۀ چشم انتظار

زآن مه رفته خبری می رسد

 

بیت نخست این چکامه وام گرفته از چکامه سراییست که نامش را نمی دانم.

بیست و نهم دی 1388

اتاوا 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابی جان درود بر تو؛

Manoucher Avaznia


به انگیزۀ خستگی و پرهیز از درازی سخن از آوردن همۀ آن بخش خودداری کرده بودم که تو آن را کامل کردی.  سپاس .

 

برای من یک موضوع مانده که خردمندانه روشن شود:

من نمی دانم که این چکامه در کدام زمان از زندگی فردوسی نوشته شده است. به هر حال، نشان ازگرایشات درونی فردوسی دارد.  خوب آگاهی که اندیشه مندان بسیاری در آن برهه چنین گرایشاتی داشته اند.  با توجه به سیاست رسمی دولت غزنوی در شیعه ستیزی که در بیهقی به روشنی آمده است و حتی در سیاستنامه به کرات به دیدگاه ضد شیعه سلجوقی اشاره رفته است؛  گمان نمی داری بیمهری عمدی محمود نسبت به فردوسی از همین گرایش ایمانی او سرچشمه گرفته باشد؟  بغداد بارها غزنه را در بارۀ شیعیان نکوهش کرده بود.  حسنک وزیر هم از اتهام نجست.

جای تردید نیست که کار فروسی یکی از سرآمدترین کارهای زمان خود وحتی همۀ ادبیات چکامه ای ایران است.  حتی از دید مخالف، نمی توان چندان از بزرگی کار او کاست.  با اینحال،  کارهای شعرای پایین تر در دربار مقبول می افتند ولی کار فردوسی پشتیبانی نمی شود. 

 

سپاس


SamSamIIII

Ebi jaan, where is the source of these verses in Shahnaameh

by SamSamIIII on

 

I have my family mint shahnameh dated 1321hs (75 yrs old) published by Giitty publication by Dr Aalami and pish goftar by Dr farahani of University of Tehran which is right in front of me. It has the UT stamp of authenticity dated 1320. It is in ecyclopidia size publication with beautiful drawings in 789 pages and has been with me since childhood

 

I have looked long and hard to find these lines in it and failed to find any in the same section "dar setayesh peighambar va yaranash"section . Other than Shahnameh versions inside IRI which are all tainted and distorted, would you kindly show me an original shahnameh site which happen to carry the same lines here . Even  if the site originates from Russia with Moscow edition of Shahnaameh I be okay with it . Mind you, I have full respect for Imam Ali & ahl al bait but dispise forgery by ommaties as they have done with the Qadesiyeh section of shahnameh in IRI versions...I,m willing to scan my page and send it to you pal..Cheers amou

here, the missing lines in my well verified shahnaameh

هر آنکس که در جانش بغض علیست

ازو زارتر در جهان زار کیست

منم بندهٔ اهل بیت نبی

ستایندهٔ خاک و پای وصی

 

برین زادم و هم برین بگذرم

چنان دان که خاک پی حیدرم

هر آنکس که در جانش بغض علیست

ازو زارتر در جهان زار کیست 

 

btw here

همان اهل بیت نبی و ولی

"Vali" in my book is "Vassi" again


Souri

Khob pas.........

by Souri on

Samsam kojast? :)


ebi amirhosseini

منوچهر جان,با سلام ....

ebi amirhosseini


ترا دانش و دین رهاند درست

در رستگاری ببایدت جست

وگر دل نخواهی که باشد نژند

نخواهی که دایم بوی مستمند

به گفتار پیغمبرت راه جوی

دل از تیرگیها بدین آب شوی

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

خداوند امر و خداوند نهی

که خورشید بعد از رسولان مه

نتابید بر کس ز بوبکر به

عمر کرد اسلام را آشکار

بیاراست گیتی چو باغ بهار

پس از هر دوان بود عثمان گزین

خداوند شرم و خداوند دین

چهارم علی بود جفت بتول

که او را به خوبی ستاید رسول

که من شهر علمم علیم در ست

درست این سخن قول پیغمبرست

گواهی دهم کاین سخنها ز اوست

تو گویی دو گوشم پرآواز اوست

علی را چنین گفت و دیگر همین

کزیشان قوی شد به هر گونه دین

نبی آفتاب و صحابان چو ماه

به هم بستهٔ یکدگر راست راه

منم بندهٔ اهل بیت نبی

ستایندهٔ خاک و پای وصی

حکیم این جهان را چو دریا نهاد

برانگیخته موج ازو تندباد

چو هفتاد کشتی برو ساخته

همه بادبانها برافراخته

یکی پهن کشتی بسان عروس

بیاراسته همچو چشم خروس

محمد بدو اندرون با علی

همان اهل بیت نبی و ولی

خردمند کز دور دریا بدید

کرانه نه پیدا و بن ناپدید

بدانست کو موج خواهد زدن

کس از غرق بیرون نخواهد شدن

به دل گفت اگر با نبی و وصی

شوم غرقه دارم دو یار وفی

همانا که باشد مرا دستگیر

خداوند تاج و لوا و سریر

خداوند جوی می و انگبین

همان چشمهٔ شیر و ماء معین

اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد آید گناه منست

چنین است و این دین و راه منست

برین زادم و هم برین بگذرم

چنان دان که خاک پی حیدرم

دلت گر به راه خطا مایلست

ترا دشمن اندر جهان خود دلست

نباشد جز از بی‌پدر دشمنش

که یزدان به آتش بسوزد تنش

هر آنکس که در جانش بغض علیست

ازو زارتر در جهان زار کیست

نگر تا نداری به بازی جهان

نه برگردی از نیک پی همرهان

همه نیکی ات باید آغاز کرد

چو با نیکنامان بوی همنورد

از این در سخن چند رانم همی

همانا کرانش ندانم همی

************************************************

فردوسی 

Ebi aka Haaji


Manoucher Avaznia

روشنگری در بارۀ یک نکته

Manoucher Avaznia


چندی پیش در یکی از گفتگوهایی که در بارۀ فردوسی داشتم نوشته بودم که فردوسی شیعه بوده.  در پیگیری، نوشته بودم که فردوسی نوشته است: "خاک پی حیدرم".  خواننده ای نوشته بودند که ایشان شاهنامه را خوانده و چنین چیزی در آن ندیده است.  با او پیمان کردم که چون بیابم آن بیت را به آگاهی برسانم.  امشب به طوری اتفاقی هنگام بازخوانی شاهنامه به آن مطلب برخوردم.  بر خود لازم دانستم که آن را به آگاهی برسانم.  در صفحات 29 و30 شاهنامه چاپ  نشر مهر 1386 تهران در قطع 11×17 که از روی شاهنامۀ نسخۀ مسکو چاپ شده است در بخش مربوط به "گفتار اندر ستایش پیغمبر" فردوسی به تفصیل در بارۀ ایمانش به پیامبر اسلام و امام علی و خاندانش سخن گفته است.  از جمله گفته است:

برین زادم و هم برین بگذرم

چنان دان که خاک پی حیدرم 

 

 

شاد باشید


Ali A Parsa

Very inspiring!

by Ali A Parsa on

Thanks dear Manuchehr. If the main purpose of this poet was to inspire others he would not mind if you did not know his name when you quoted his wrok.

 

khody