غبطه بر حافظ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
26-May-2008
 

هلا ای رند روشن بین گیتی سوز عالم تاب دردی نوش؛

دم گرمت ز پشت قرنهای پر غبار فاصله

خوش آیدم در گوش؛

و گرمایی دهد جانم درون زمهریری خلوت و بیرنگ

و همدم میشود با من

چو یک آتش که خوش خوش آردم در جوش.

 

و گاهی بینمش دستی

که از اسرار جوشان درون من

به آرامی به یکسو می زند سر پوش

و بنماید جهان نا شناس خفته در بعد مسافتهای دور و تار

آنسانم
که گویی آردم بنهفتۀ گنگی ز ناهوشی من در هوش.

وبینم من

سراپایت نگاهی گشته گم

در طره و سبزینۀ لبهاش و در گیسوش.

 

خدا را؛ راستی را؛

تو درون رقعۀ پیمان چه خواندی کاینچنن مدهوش

زنی پیمانه های رأی روشن نوشی اندر نوش؟

 

درون من به حا لات تو اندر شعلۀ رشکی همی سوزد

و دل فریاد می دارد:

دهیدم جرعه ای ای راد مردان

یا کنید این شعله را خاموش.

 

اکتبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Souri

we are all the same !

by Souri on

Savaad run away from all of us, dear. We are all in the same basket in this regard . Keep up posting your miracles for us. They are all amazing...


Manoucher Avaznia

You are right

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan;

 

I dearly appreciate your attention.  I corrected the mistake.  After all, the word is not very common in written langauge; plus the fact that savaad has run away from me.

 

Manoucher


Souri

Dear manouchehr

by Souri on

Like always your poem, very meaningful and dreamy ... I loved it. Just a small correction (if I can dare) I believe that "Ghebteh" may be with "ghein" in arabic instead of "ghaaph" which by no way will change the beautiful meaning of the poem. I do myself, lots of mistakes when I try to write in Persian (or even other languages) it comes from lack of practice. Cheers, Souri