مهر یک زیبای مطلق

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Apr-2009
 

ماه من چون سر دهد آواز جان افزای خویش

در بن هر دل دمد صد آرزو، سودای خویش

آن نهد سر را به پای جان جانان از صفا

کو ندارد در درون اندیشه و پروای خویش

دیدمی بلبل سحرگاهی که چون دیوانه ی روی گلی ست

بر نگیرد دیده از آن یار خوش سیمای خویش

گفتمش در باغ گل این بستگی بر یک ز چیست؟

گفت جستم یک بود هم نغمه ی هیهای خویش

ای پریشان جان من؛ یک ساز دیگر می نواز

کاین هزاردستان عاشق نشنود آوای خویش

باغبانی که به خون دل بیارد باغ گلها را به بار

باورت آید که دل را برکند از جلوه ی گل های خویش؟

مهر یک زیبای مطلق دادش این لطف قلم

ورنه چهری می ندیدی چامه دررؤیای خویش

 

هشتم اردیبهشت ماه 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Maryam Aziz;

by Manoucher Avaznia on

Sepaas.


Maryam Hojjat

very nice!

by Maryam Hojjat on

Beautiful poem, I loved it.  Thanks.

Payandeh IRAN & IRANIANS