بانگ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
16-Apr-2009
 

این چه بانگ است کز خود پنهان من

گاه و گه با من بگوید صد سخن؟

پرده هایش خوشتر از نای هزار

همنوایی بهتر از ده انجمن.

هر نسیمی که ز بستانش وزد

یادم آرد از گلستان وطن.

 

مجلس دلدادهگان یک رنگ و روست

جای ایمان است نه هرگز جای ظن.

هر که آنجا ذره شد اندر گروه

می نبیند او فراق روح و تن.

آنکه دلبر جست از خویشی برست؛

عاشقی را دیده ای جویای من؟

صحبت دلداده با دلبر خوش است

محرم این راز نی گوش زغن.

چهری آمد بانگ نایت؛ گوش دار

بانگ خاموشان به از صدها سخن.

 

شانزدهم فروردین 1388

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

شراب سرخ گرامی؛

Manoucher Avaznia


چه اندازه ترا گفتم تو هم مدهوش ازین جامی

به پیش چشم یک عالم بسی انکار کردی تو 

نه تنها دلبری کردی؛ نه تنها رنجم افزودی

دلم خونین به تیر نرگس بیمار کردی تو


Souri

Dear Redwine

by Souri on

What a beautiful poem. Why don't you come in the moshaereh blog?

I know how many great poems you know by heart. Let us enjoy them there too. We are waiting for you.


Red Wine

...

by Red Wine on

ربطي نداره ولي اين شعر فقط به خاطرم مياد...

 

به قدر هر چه گل ديدم مرا ازار کردی تو
خيانت را دوباره در دلم تکرار کردی تو


عجب ديوانه بودم من که بستم دل به چشمانت
و کار قلب اين ديوانه را دشوار کردی تو


چقدر از التماسم پيش مردم ابرويم رفت
چقدر اين چشم ها را پيش مردم خوار کردی تو


شنيدم بارها با ديگران بودی وليکن حيف
شهامت مال هر کس نيست،پس انکار کردی تو

---

عزت زياد منوچهر جان.


Manoucher Avaznia

ماندای گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


Monda

دست شمادرد نکنه

Monda


چقدر گویا و زیبا بود. ممنون.


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


زیاد مطمئن نیستم.  ولی، دوستانی که مشاعره می کنند سرشار ازخلوصند و ما خدمتشان ارادت داریم.  فکر می کنم  این قدری فراتر از صحبت ما می رود. 

 

قربانت


Manoucher Avaznia

آقا جواد؛

Manoucher Avaznia


سلام

بوی یاس و گل که جانها نو کند

هرگز آن جان را نبخشاید که آن شیرین دهن

 

 

 


Souri

I meant this part :

by Souri on

مجلس دلدادهگان یک رنگ و روست

جای ایمان است نه هرگز جای ظن.


Manoucher Avaznia

سوری جان سلام؛

Manoucher Avaznia


نه؛ اگرچه جای مصاحبت با یاران است.


Souri

Mr Yassari

by Souri on

Did you get my email?


Javad Yassari

منوچهر خان چه زیبا سرودید!

Javad Yassari


افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن

خوش بجای خویشتن بود این نشست خسروی

تا نشیند هر کسی اکنون بجای خویشتن

خاتم جم را بشارت ده بحسن خاتمت

کاسم اعظم کرد ازو کوتاه دست اهرمن


Souri

I believe....

by Souri on

Your "Chistaan" is: Iranian.com! :O)

Thanks Manouchehr jaan, as always your poem is both very meaningful and very beautiful.