Radio Interview نقش تعالیم بهائی و بهائیان در دموکراسی‌خواهی ایرانیان

 Radio Interview نقش تعالیم بهائی و بهائیان در دموکراسی‌خواهی ایرانیان
by faryarm
07-Mar-2011
 

آموزه‌های دین بهاییت گرچه در مقایسه با آموزه‌های سایر ادیان، با نیازهای جامعه‌ی معاصر انسانی هماهنگی بیشتری دارد اما در طول تاریخ ایران همواره دست‌خوش محدودیت‌های رسمی و حکومتی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز، دین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی جوانان بهایی از ورود به دانشگاه محروم هستند

آقای سلی شاهوار دست به نگارش کتابی زده است درباره‌ی خدمات اجتماعی و فرهنگی‌ای که بهائیان به جامعه‌ی ایران عرضه داشته اند. این کتاب براساس آن است که دموکراسی‌خواهی نزد ایرانیان ریشه در آموزه‌های بهاییت داشته و این تاثیرگذاری یکی از جنبه‌ی پنهان در تاریخ ایران است:

نقش تعالیم بهائی و بهائیان در دموکراسی‌خواهی ایرانیان from Ensan Doost on Vimeo.

Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
Sohrab_Ferdows

Rasaleye Siasiyeh

by Sohrab_Ferdows on

Here is part of resaleh siasiyeh and the role of people in governance is nothing but full compliance and being a good obedient subject.Unfortunately the Persian words get mixed up and misplaced but it is not hard to access the booklet through the link which is provided by Anis Cyrus in earlier post and look for youself:

وظائف   اين   بنيان   و
حقائق   و  رحمانى    روحانى   امور   بر   مقدّسه
امور   و  جسمانى    بشئون   تعلّقى   است   وجدانى
قواى   بلکه   نداشته   دنيوى   شئون   و  سياسى
جان   حقيقت   در   طاهره   طيّبه   نفوس   اين   قدسيّه
نه   است   نافذ   دل   و  روح   هويّت   و  وجدان   و
مجرّده   حقايق   اين   آيات    رايات   و  گل   و  آب
خاکدان   نه   مرتفع   روحانى   جانفزاى   فضاى   در
رعيّت   و  حکومت   امور   در   مدخلى   ترابى
بنفحات   ندارند   و  نداشته   مسوس   و   وسائس

معنويّه   بفيوضات   و  مخصوصند   الهيّه   قدسيّه
سائره   امور   در    مداخله   مأنوس   صمدانيّه
و  نهمت   ميدان   در   را   همّت   سمند   و  نخواهند
حکومت   و  سياست   امور   که   چه  .  نرانند   رياست
و   محترميست   مرجع   را   رعيّت   و  مملکت   و
معرفت   و   ديانت   و  هدايت   و  معيّن   مصدر
انسانيّت   فضائل   و  خصائل   ترويج   و  تربيت   و
نفوس   اين   مشخّصى   منبع   و  مقدّسى   مرکز   را
.  نخواهند   مداخله   و  ندارند   سياسى   بامور   تعلّقى
عالم   بلوغ   و  رشد   و  اعظم   کور   اين   در   اينست

کتاب   در   مرصوص   بنيان   چون   مسئله   اين
برهان   و  قاطع   نصّ  باين   و  است   منصوص   الهى
و  خاضع   را   حکومت   اوامر   بايد   کلّ   لامع

طائع   و  منقاد   را   سلطنت   سرير   پايه   و  خاشع
شهرياران   عبوديّت   و  اطاعت   در   يعنى   باشند
چنانچه  .  باشند   موافق   بنده   و  صادق   رعيّت
ابدى   باقى   پيمان   و  ايمان   و  عهد   کتاب   در
فجرش   و  قاطع    امرش   که   رحمانى   جمال
صريح   بنصّ   لامعست   و  صادق   صبحش   و  ساطع
:  است   اين   منصوص   امر   ،  ميفرمايد
قدرت   مظاهر   ملوک   امنائه   و  ا   اولياء   يا  "
ايشان   دربارۀ   حقّند   ثروت   و  عزّت   مطالع   و
عنايت   نفوس   بآن   ارض   حکومت   کنيد   دعا
نزاع   داشت   مقرّر   خود   براى   از   را   قلوب   و  شد

الکتاب   فى   عظيماً   نهياً   فرمود   نهى   را   جدال   و
عصمه   و  الاعظم   الظّهور   هذا   فى   ا   امر   هذا
هو   انّه   الاثبات   بطراز   زيّنه   و  المحو   حکم   من
امر   مطالع   و  حکم   مظاهر   الحکيم   العليم
اعانت   کلّ   بر   مزيّنند   انصاف   و  عدل   بطراز   که
"  لازم   نفوس   آن
مخاطباً   که   صريحه   رساله   در   همچنين   و
آن   از   فقره   يک  ميفرمايد   علماء   از   ببعضى
:  است   اين   مبارکه   رساله

رعيّت   ثروت   و  عزّت   زيرا  .  است   صائل   و
و  باهره    سلطنت   قوّت   و  عظمت   و  شوکت
اهالى   فلاح   و   نجاح    و  است   قاهره   دولت
اين   و  شهريارانست   اعليحضرت   نظر   منظور
فتورى   چنانچه   اگر   و .  است   فطرى   امر   قضيّه
سعادت   و  نعمت   در   قصورى   و  اهالى   راحت   در
کفايت   عدم   از   اين   گردد   حاصل   ادانى   و  اعالى
بدخواهانى   جهالت   و  سورت   شدّت   و  پيشکاران
جهل   فنون   در   و  ظاهر   علم   بلباس   که   است
آخرند   و  اوّل   در   فتنه   محرّک   و  ماهر


Anis Cyrus

Resaleye Siasieh

by Anis Cyrus on

''Resaleye Siassieh'' and ''Resaleye Madanieh ''are among the writtings of Abdul-Baha which could be studied on this issue. One can easily find that a Hundred years ago He had informed and warned the Iranian community of the dangers of religious fanatism and the sufferings that people shall go through if religion and clergy seek inteference with power and government.

//reference.bahai.org/fa/t/ab/

In this link one can go throuh these two works of Abdul-Baha and Find the glorious future that awaits Iran.


abbasgolikhan

which part of bahaism is democratic?

by abbasgolikhan on

having had a lot of bahai relatives for over 90 years, i have not seen any relationship between bahaism and democracy. the Haifa orders and you obay or else you are toast.