THE BAHA'I PUZZLE معمای بهائیت، آئینی ناشناخته

THE BAHA'I PUZZLE   معمای بهائیت، آئینی ناشناخته
by faryarm
26-Sep-2011
 

A Talk given by Dr. Fereydoun Vahman at the September 2011 Chicago conference, Friends of Persian Culture

فریدون وهمن، ایران‌شناس، دین‌شناس و استاد زبان‌شناسی دانشگاه کپنهاگ در کتاب پژوهشی اخیر خود به تاریخچه‌ی بهائی‌آزاری در ایران پرداخته است.

THE BAHA'I PUZZLE معمای بهائیت، آئینی ناشناخته from Ensan Doost on Vimeo.

Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
nadeem khan

This is also a 'Baha'i Puzzle'

by nadeem khan on


Sahameddin Ghiassi

ایکاش که از ګفتار به کردار میرسیدیم

Sahameddin Ghiassi


ایکاش که از ګفتار به کردار میرسیدیمگفتار خوب بسیار است ولی متاسفانه کرداری را به دنبال ندارد؟ ناصر به عنوان بهایی درایران مورد آزار فرار گرفت و از کار اخراج شد او به دوست مسلمان خود اعتماد کرد و دوست از حربه بهایی معروف بودن او سو استفاده کرده و اموالش را غارت کرد. ناصر به خانواده بهایی خود پناه برد آنان هم باهمان خشونت اورا غارت کردند تا از همتاتان مسلمان خود کم کسری نداشته باشند . متاسفانه بهاییان هم به آموزه های دینی خود رفتار نمی کنند وهمان تعصبهای و نامردیها و نازنی ها را که دیگران دارند آنان هم انجام دادند ناصر چوب دو سرتلا بود زیرا  پدر ناصر مسلمان بود. ایکاش که همه مردم بجای پیروی از ظلم و ستم و تمامیت خواهی و ثروت غیرمشروع طلبی کمی هم به قول شما به عشق محبت فکر میکردند که کسانیکه به آنان اعتماد کرده بودند غارت نمی فرمودند؟ زیرا همان دوستی های قلابی تله ای بود که کسانی مثل ناصر را اغفال کنند و ته مانده سرمایه اش را غارت نمایند؟