نقش بابيان و بهائیان در انقلاب مشروطه

faryarm
by faryarm
21-Sep-2010
 

روحانیون برای ضربه زدن به مشروطه سعی می کردند که مشروطه را فکر بابی/بهائی و مشروطه خواهان را بهائی معرفی کنند. آنها مشروطه را خلاف شرع و مشروطه خواهان را مخالفین دین و شریعت نبوی معرفی میکردند که هدفی جز ضربه زدن بر اساس دین مبین ندارند و از این راه مردم را بر عليه آنان تحريک می کردند.

For a closer more comprehensive study of history

please see below

 

//postsecularism.wordpress.com/2010/09/21/نقش-بابيان-و-بهائیان-در-انقلاب-مشروطه-2/ 

//postsecularism.wordpress.com/2010/09/21/


Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
Aryana-Vaeja

شما بهائیان هیچ کاره بودید در انقلاب مشروطه

Aryana-Vaeja


لطفا کمتر ادعا کنید