پژوهشی نوین در تاریخ اجتماعی ایران


Share/Save/Bookmark

  پژوهشی نوین در تاریخ اجتماعی ایران
by faryarm
30-Aug-2009
 


گمان مبر که به پایان رسید دور مغان
هنوز بادهء ناخورده در رگ تاک است

داریوش همایون دربارهء این کتاب چنین می‌نویسد:

«...در روزگار ما هیچ اقلیت مذهبی مانند بهائیان هدف خشونت و تبعیض نبوده است.شمار کشتگان بابی و بهائی را در صد و شصت سال گذشته می‌باید به صدها هزاراندازه گرفت. بزرگترین کامیابی [بلند] پایگان مذهبی شیعه تا پیروزی درانقلاب اسلامی، در پیکاری بود که بر ضد بابیان و جانشینانشان بهائیان بهراه انداختند؛ به درجه‌ای که هنوز [حتّی] کسانی که بر عرفی بودن (سکولاربودن) خود تاکید می‌کنند در برابر بهائیگری رفتاری ناروشن و نا آسودهدارند. برای آنها اگر هم مذاهب، همه از نظر جایگاه قانونی‌شان برابر باشندیکی از آنها بهائیگری، کمتر برابر است... بررسی درباره بابیگری و بهائیگریبا همهء اهمیتی که این آئین‌ها در تاریخچهء تحوّلات فکری ایران دارند اندکو به ردّیه‌نویس‌ها محدود بوده است...

...اکنون رگ تاک، گفتاری دربارهء نقش دین در تاریخ اجتماعی ایران، از دلاراممشهوری (خاوران، پاریس ۱۹۹۹)، ... به برطرف کردن کمبودها همت گماشته است.کتاب بلند در دو جلد و بیش از ۶۳۰ صفحه، یک آتشبازی واقعی بر ضد نفوذ مذهبدر تاریخ پانصد سالهء گذشته ایران و یک آتشبازی در ستایش نقش اقلیت‌هایمذهبی – با تاکید بیشتری بر بابیان و بهائیان به مناسبت موضوع کتاب – درصد سال گذشته است. پژوهشی است گسترده در منابع فارسی که در اینجا و آنجابه بینش‌های بدیع آراسته است ...» -- نقل از مقالهء بلند «بادهء ناخوردهدر رگ تاک» روزنامه نیمروز، چاپ لندن، شماره ۵۷۹، جمعه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۸،۱۷ مارس ۲۰۰۰

این کتاب ۷ بار در اروپا به چاپ رسیده است و در اینجا دسترسی به تمام و یا هر فصل آن فراهم است.

 

دانلود کامل

جلد اول کتاب

دانلود کامل

جلد دوم کتاب

 

//www.ragetak.com


Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
Zulfiqar110

Shapour Rasekh

by Zulfiqar110 on

...wrote Rag-Taak. You can erase my comments as much as you people like. But this information is already widely known.

Rag-i-Tak is also an unashamed pro-Bahai rag not worth the two volumes it was printed on. No one amongst academic specialists takes these two books seriously, and putting your hands over your eyes, your fingers into your ears and your hands over your mouth won't change it.


Sargashteh

Again

by Sargashteh on

I have read both volumes of this book and really enjoyed it(back in 2000). I personally don't agree with all the content but it was a very good none the less. This post made me want to read them again. Thank you Faryam.


faryarm

Ebi Jaan..

by faryarm on

Ebi Jaan,

My Guess is that it is a pen name; who ever it is, He/She was more interested in the subject matter  than his writing career or  name.

I am glad that  both volumes  have been made available online downloads,  as it was back in 1999 considered a ground breaking best seller  and an eye opener for many.

faryar 

 


ebi amirhosseini

Ali jaan salaam

by ebi amirhosseini on

Mage to ro injaa bebinim!!.

Be ghole ma'roof:

"Yek daste har kas ke ketaab gharz daad ro ghat'e kon,va 2 daste aan kas ro ke ketaab ro pas daad!. "

My borrowed ones are in Iran(roughly 5000).

But I still have the first volume of this book.

Ebi aka Haaji


Ali P.

This book

by Ali P. on

I have heard and read much about this book.

 I wished one of you gentlemen could elaborate a little more about the contents of it.

Ebijaan: Bebaree maaleh mosalmaan o cho maalat bebarand, baang o faryaad bar aaree keh mosalmaanee neest...

Sources say your house is full of 'borrowed' books! :-)


ebi amirhosseini

Faryar Jaan

by ebi amirhosseini on

I have read this book & it's a well researched & fact based writing.I still don't know whether the writer has used  a pen name or a real name?!

 The chapters on "mashrooteh",are very much in detail & if you have already read Kasravi's books on Mashrooteh & Azarbayejan,this is an execellent add to the them.

Unfortunately sb borrowed the 2nd volume & never returned it.

Sepaas for sharing.