شکست پذیری و شکست باوری Defeatism

همنشین بهار
by همنشین بهار
25-May-2012
 

پوراژن چستوا пораженчество (شکست باوری و شکست پذیری) یا دفیتیزم، defeatism اشاره به شرایط ویژه صحنه نبرد است که در آن مدارا امری عاقلانه و سنجیده محسوب می‌شود هرچند زهر هلاهل باشد.

در مَتل ها و مثل های فارسی نیز مضمون این داستان اشاره شده است.

با کله شقی کار پیش نمیره... جائی که نمیتونی ورجی، فروجه... خودت را با شاخ گاو درنیانداز...


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار