چرا ایرانیان از آخوندها متنفرشده اند؟


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
10-Aug-2012
 

پیمان را دوباره این آخرهفته دیدم. او پس از آمدن از ایران درسش را درامریکا ادامه می دهد. از دانشگاه وحالش پرسیدم. گفت درسهایم خوب ولی وضع روحیم بد است. پرسیدم چرا؟ گفت نگران کشورمان هستم. میدانید که خبرها از درون کشور افزایش فشارهمه جانبه بر مردم رانشان می دهد. اخبارخارج کشورهم حکایت از این دارند که کشورهای خارجی با توجه به ضعف و بی تدبیریهای حکومت اسلامی نقشه های شومی برای کشورمان دارند. این اخبارو نبودن یک شورای ملی، کشوررا با خطر جدی روبرو می کند. کدام ایرانی می تواند در این شرایط آرامش داشته باشد؟

گفتم : ازکدام ضعف و بی تدبیری سخن می گویی؟ سخنرانی ها ولاف زدن های بی پایه و غیر مسئولانه؟

گفت: ضعف و بی تدبیری هابسیارند ولی در اینجا فشاربراقلیت های مذهبی واقلیت های قومی ایرانی مورد نظرست.

گفتم: بیشتر روشن کنید.

گفت: فشارهای بی حدبراقلیت ها همیشه زمینه نارضایی داخلی وسوء استفاده دشمن درکمین نشسته را فراهم میکند.

گفتم: کدام دشمن مورد نظر شماست؟

گفت: غربی ها پیوسته می خواسته اند نفت مارا ارزان ببرند وایران یکپارچه و قوی مانع خواسته آنها بوده است.

گفتم: پس فکر می کنیدکشورهای غربی از نارضایی های داخلی برای تجزیه و تضعیف کشور استفاده خواهند کرد؟

گفت: تردید ندارم که سعی خود را خواهند کرد و ازهمسایگان عرب ما هم سود خواهند جست.

گفتم: فشار گرانی ها ونارضایتی های عمومی مردم در این میان چه نقشی خواهند داشت؟

گفت: می تواند خیزشی راموجب شود که برآیند مثبت یا منفی داشته باشد.

گفتم: در چه شرایطی برآیند آن خیزش مثبت است؟

گفت: در شرایطی که یک شورای ملی یا مدیریت پذیرفته شده وجود داشته و فعالیت های خیزش را هدایت کند وموجب سرنگونی حکومت آخوندی شود.

گفتم: آن خیزش چگونه میتواند نتیجه منفی ببار آورد؟

گفت: اگرخیزش هدایت نشود می تواند هرج و مرج وکشتار بزرگی در کشور بوجود آورد که بسود فرصت طلبان بی صلاحیت، تجزیه طلبان وابسته به بیگانه، قدرتهای خارجی و سرانجام بزیان ایران وایرانی تمام شود.

گفتم: مسبب این نارضایتی ها و فاجعه ی بزرگ احتمالی کیست؟

گفت: خودتان میدانید که آخوندها هستند. همه ایرانیان اکنون ازآنها متنفرند.

گفتم: خود آخوندها هم ازاین تنفربا خبرند ولی شما بگویید چرا ایرانیان از آخوندها متنفرشده اند؟

گفت: حقیقت اینست که افرادی که آخوندها را از قبل خوب شناخته بودند همیشه از آنها بدشان می آمده. پدردوست من که در مورد آنها مطالعه بسیارداشته است می گوید کلمه آخوند مساویست با =آخ و ناله دروغی.                                                  من در مصاحبه پیشین * به نکاتی در این زمینه اشاره کردم ولی میتوان گفت که تنفر مردم از آخوندها دلایلی ازجمله دلایل زیررا دارد:

- ایرانیان وطن پرستند،آخوندها احساسی برای وطن ندارند، بنا براین از منابع کشورمان استفاده ناروا وبی جا می کنند.

- ایرانیان از دروغ وریا بی زارند و آخوند ها حکومتشان را با دروغ و ریا شروع کرده و ادامه داده اند.

- ایرانیان تلاش دارندکه آثار حمله ی تازیان برکشورشان پاک کنند و آخوندها اصرار بر نگهداشتن این آثاردارند و به این خواسته مردم انگ کافری می زنند.

- ایرانیان نارضایتی های خویش را بارها بطورمسالمت آمیز بیان کرده اند و آخوندها نخواسته اند بشنوند.

- ایرانیان باورهای گوناگون را می پذیرند ولی آخوندها انحصار طلبند،

- ایرانیان به فکرآبادی وپیشرفت سرزمین خویشند و آخوندها بدنبال گسترش باورهایشان درجهانند.

- ایرانیان پیشرفت گرایند و آخوندها عقب مانده و پسگرا،

- ایرانیان به شادی وآزادی گرایش دارند و آخوندها سود خود را در محدودساختن و گریاندن مردم میدانند.

- ایرانیان عاشق تاریخ وفرهنگ ومراسم خودشانند و آخوندها مروج فرهنگ تازیان، می باشند.

- آخوندها مراسم باستانی ایرانیان را مسخره می کنند ولی به مننتقدان خودشان انگ کافری می زنند.

- آخوندها همیشه برای رسیدن به هدفهایشان از اغراق ودروغ بهره جسته اند و بی خبرند که تکنولوژی وامکانات موجود امروزه گفته هایشان راباز پخش می کند و آنها را رسواتر از گذشته میسازد.

- آخوند همیشه برای پیشبرد مقاصد خود ازخدا و پیامبرو امامان استفاده ابزاری وعوام فریبانه می کند.

- آخوند حتی در این قرنهم برای فریب مردم از روشهای قرنهای گذشته استفاده می جوید و این کاربلاهت ودرجازنی اورا بیشترهویدا می سازد.

- آخوندها دانش و تخصص ندارند ولی ادعای بسیار دارند و درهمه کارهای کشور دخالت بی جا می کنند.

- آخوندها گفتار وکردارشان یکی نیست و مردم این را دیده و تجربه کرده اند، "چون به خلوت میروند آن کار دیگر می کنند".

- آخوندها برای رسیدن به مقاصد خود براحتی از ترساندن، زندانی کردن، و کشتارمردم استفاده می کنند و این با صلح طلبی و آرامش خواهی ایرانیان در تضاد کامل است.

- آخوندها بزرگان ایرانی را به هیچ می گیرند و تازیان را می ستایند. آنها هرجا توانسته اند تاریخ کشور را به شکل دلخواه خود تغییر داده و می دهند.

- آخوندها و سید شده هاهنوزهم بعضی از ستم های تازیان تجاوزگر را ادامه می دهند و یک پنجم در آمد مردم رابه عنوان خمس و به اسم دین از آنها می گیرند.

- آخوند ها در طول تاریخ موجب رواج خرافات، تفرقه، جنگ، و خرابی در ایران بوده اند.

- خلاصه اینکه وجود آخوندها، بیانشان، حرکات و تفکرشان یادآور و ادامه دهنده ی دوران زجرآلود تجاوز تازیان  برایران می باشد.

گفتم: فقط وجود سه چهاردلیل از این دلایل برای تنفراز آخوندها کافیست، اما آیا اکنون که کشور این همه تهدید می شود کاری هست که آخوندی انجام دهد تا ازبدتر شدن اوضاع کشور و شرایط،مردم پیش گیری کند؟                                                            گفت : فکر می کنم اگرآخوند مسئولی کارهای زیر را انجام دهد بتواند از فاجعه های احتمالی پیش گیری کند:                            1- ازآنچه که تا کنون برسر کشور و مردم رفته اظهار پشیمانی کند،                                                                                     2 - جدایی دین ازسیاست را بپذیرد،                                                                                                                                 3   کشور را با آرامش به دست شورای ملی منتخب مردم بسپارد،                                                                                        4-امکانرفراندم و انتخابات آزاد با نظارت سازمانهای بین المللی را برای مردم بوجود آورد.

گفتم: فکرمی کنید ممکن است که آخوندهای تقیه کننده و ساکت، این حرکت صلح جویانه آخوندهای حاکم و دولتی رابه خاطر مردم تشویق کنند؟ مگر بارها نشنیده ایم که "عبادت بجزخدمت خلق نیست"؟                                                                 گفت: اگر چنین کنند هم مردم و کشور از فاجعه ای حتمی نجات یافته اند و هم خودشان اسیر آتش انتقام مردم نمی شوند. اگرچنین کنند فصلی تازه در رابطه خود وایرانیان می گشایند.                                                                                       اگرچنین کنند می توان بازهم آنها را روحانی خطاب کرد.                                                                                                     *مصاحبه ی پیشین با پیمان را می توان با استفاده از لینک ها ی زیر دید و شنید.

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-55


//iranian.com/main/blog/daneshjoo-62


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

مازیار گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

از توجه شما سپاسگزارم

شیخ برو کُلِ نظامت ببر

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-63


maziar 58

thank you

by maziar 58 on

fesenjoon..............

Maziar


daneshjoo

سپاس از خواندن و نظر محترم شما

daneshjoo


Daneshjoo

 بنظر می رسد سعد وقاص های زمان ما آخوندهای دغل و
ریاکارند.

 


Fesenjoon2

be honest!

by Fesenjoon2 on

فقط از آخوند متنفر نشده اند مردم. بلکه از اسلام متنفر شدند.

اسلام از روز اولش هم با شمشیر سعد ابی وقاص وارد ایران شد و هنوز هم پس از 1400 سال در ایران در حال خون ریختن است.