این رژیم و این دین موجب ننگ ایرانین است و بست

این رژیم و این دین موجب ننگ ایرانین است و بست
by Cost-of-Progress
07-Dec-2009
 

آقاي شهردار!

اين تصاوير را ديده ايد؟

//floppy98.blogspot.com/2008/05/blog-post.htm...

امده بود كه شهردار تهران مبلغ ۳ میلیارد تومان برای باز سازی در لبنان اختصاص داده. آقای شهردار این تصاویر را قبلا دیده اید؟ تصاویر کودکانی كه به خاطره آتش سوزی در مدرسه و به خاطر نبوده بخاری گازی و

امکانات گرمایشی به این چهره افتادند.آیا کمک به مرم خودمون مهمتر از بذل و بخش به یک سری عرب موش خور نیست ؟

به امید اینکه شاید این خبر حا به دست یک سری پزشک ایران دوست و انسان دوست برسد و درد این کودکان سرزمین خشکیده ما را مرهمی بخشد - پاینده ایران


Share/Save/Bookmark

Recently by Cost-of-ProgressCommentsDate
The Real Iranian Top Gun
15
Aug 21, 2012
It Happened
92
Jul 16, 2012
Work Sets You Free
11
Jul 16, 2012
more from Cost-of-Progress
 
Rostam

Where is...

by Rostam on

Marge, Irandokht, Q, Mammad, capt_ahyab and the rest of the gang?


masoudA

Amen

by masoudA on

Just don't forget - Iran is occupied by a foreign force.    Remember when the Germans occupied France?   This is even worst - because The German appreciated the French culture - Iran's occupiers have been trying to do away with ours.   Seriously - think of Iran as an occupied country and think of Iranians as hostages.   Bush was correct about this. 


Anonymous Observer

And they send

by Anonymous Observer on

billions of dollars every years to every Tom, Dick and Harry Islamist organization in the world...

What a shame... 


Hovakhshatare

And a shame for all of humanity

by Hovakhshatare on

The only good news is that IRR's days are numbered.


jimzbund

It is very sad

by jimzbund on

But human lives have no value for these guys and probably they think it was the will of Allah that this happened to the kids !  or maybe foreigners did it . Hope Iran will be cleansed of these Divine criminals soon.

Bund,Jimzbund