تعلق


Share/Save/Bookmark

Atefeh
by Atefeh
05-Aug-2012
 

 

نا شناخته

 

بریدنم

تا در خیالشان بگنجم

 

کش آوردنم

تا در میان ضجه های تبدیل

به "اندازه"   شوم،

 

محبوس در ذهنشان

 غریبه ای شدم به خود

در آنی.

 

لحظه،

این تنها معیار زمان مسلخ ها.

 

 

ساختار ها شکل می بازند

اعتماد، خطر، اختیار، وحشت ...

 مفهوم می بازند.

 

و در بهشت

خلأ و بی شکلی

بر زندگی سایه می افکند.

 

با معصومیتم دریده،

پژواکم بلعیده،

از بودن به شدن

و به  مجازی

پرتافتندم.حال

هر چشمم واقعیتی می بیند

یکی غریبه ام

 و دیگری

متعلق ترینم.

 

شک حقیقتی شده است

همه دان  و  همه جا حاضر

لیکن

 ناتوان از تحمیل معنا و نظم

 

نبض دیار همه جا می زند .                                                      

 باشد  که اعتماد باز راه دل های دیار زده ها را بیابد.

                                                                      عاطفه  ۴ اوت ۲۰۱۲ 


Share/Save/Bookmark

Recently by AtefehCommentsDate
Gardan Shekasteh
2
Mar 23, 2011
replies to Aramesh Doostdar
1
Oct 30, 2010
See this about Aramesh Doostdar
2
Oct 28, 2010
more from Atefeh
 
Atefeh

    زمان ذره

Atefeh


 

 


زمان ذره ذره گذشت 

پس مانده های خود را جمع کردم  ...   و 

این جا، آن جا و همه جا 

اعقاب و فرزندان خود شدم،

 

چشمانم که گویی همه چیز دیده اند

هیچ نمی دانند 

 

 

 

۳۰ اوت  ۲۰۱۲Atefeh

Join nyidp

by Atefeh on

 Mamnun. Orang

 I asked to join


Atefeh

ای زمین

Atefeh


 

ای سیاره ی دردآلود

زندگیمان بر تو

در مرز های پوست می گذرد.

در لحظات میان جنگ،

فرزندان سیب
زده و مار گزيده ات

این روح
های سرگردان،

ریشه به دست ،

بر تو همواره مسافرند ...

تا از مضحکه­ی  بی رنك چنين بودن ها دور شوند

 


Orang Gholikhani

?!

by Orang Gholikhani on

Do you have a facebook account ?

If you ask to be member here

//www.facebook.com/groups/NYDIPS/

It  will works or ask me as friend in Facebook (orang gholikhani) and I'll add you.

Orang

 


Atefeh

 Thanks   Does not

by Atefeh on

 Thanks

 

Does not open

 

 

  


Orang Gholikhani

join us here

by Orang Gholikhani on


Orang Gholikhani

very beautiful

by Orang Gholikhani on

thanks