عزت دروغ


Share/Save/Bookmark

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
02-Mar-2009
 
I am the only one of us who brings in any money. The other two cannot make money... This is because they only tell the truth, and the truth is not what people want to hear. It is a bad thing, and it troubles people, so they do not come back. But I can lie to them, tell them what they want to hear. So I bring home the bread, (Neil Gaiman, American Gods) "بین ما، تنها منم که پولی در می آورم. آن دو تای دیگر درآمدی ندارند... به این دلیل که آنها فقط حقیقت را می گویند، و حقیقت چیزی نیست که مردم علاقه ای به شنیدنش داشته باشند. چیز بدی ست، و برای مردم دردسر تولید می کند. این است که دیگر اینجا بر نمی گردند. اما من می توانم به آنها دروغ بگویم، چیزهایی بگویم که علاقه به شنیدنش دارند. برای همین نان آور خانه منم"! "نیل گی مان، خدایان آمریکایی، چاپ اول، ص 75" (یکی از رمان های پر فروش سال های اخیر در آمریکا) به مناسبت بیست و نهمین سالگرد بهمن یک شنبه 21 بهمن 1386

Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
rainbowcountery

USA needs a lie !

by rainbowcountery on