سرود گوسفندان


Share/Save/Bookmark

سرود گوسفندان
by Saeed Tavakkol
28-Jul-2012
 

بع بع بع بع

ما گوسفندان حيوانات بى آزارى هستيم

دوست داريم در آرامش زندگى کنيم

آزارمان به هيچ کس نمى رسد

عاشق چراگاه سبز و هواى بهاريم

اين طبيعت ماست

بدليل همين آرامش و رفتار دوستانه

گوشتمان نرم و لذيذ است

اين حقيقت را همه آنها که ما را خورده اند بخوبى ميدانند.

 

چنان آرام و صلح طلب هستيم

که حتى زمانى که جانمان در خطر است

از خود دفاع نميکنيم

از اين کارها بلد نيستيم

نه لگد ميندازيم، نه شاخ ميزنيم

نه چنگ و دندان نشان ميدهيم

براى نجات جان فرار هم نمى کنيم

حتما همين خصوصيات اخلاقى

گوشت ما را ترد کرده است.

 

وقتى ما را براى سلاخى ميبرند

زير نگاه خاموش ديگر گوسفندان گله

در آرامش و سکوت بدون هيچگونه مقاومتى

بدنبال قاتل خود که کارد تيزى در دست دارد به قتلگاه ميرويم

چرا که ما از خشونت بيزاريم

دشمنان اين رفتار مسالمت آميز ما را ستايش ميکنند.

 

وقتى گرگ هارى به گله ميزند

و فرزند ما را در مقابل چشم ميدرد

و از لاشه بره در ميان دندانهايش خون ميچکد

عکس العمل نشان نميدهيم

چرا که ما از خشونت بيزاريم

گرگها اين حقيقت را ميدانند

و براى اين خصوصيت ما ارزش زيادى قائلند.

 

آرامش در ما چنان نهادينه است

که زمانى که يکى از ما نعره ميکشد

و با گرگى که براى ريختن خونش آمده

سرشاخ شده و ميجنگد

با نگاهى بى تفاوت و سرشار از ملامت

او را برانداز کرده مى انديشيم

اين ديوانه حتما از ما نيست،

اين ديگر چه جور جانوريست؟

و آنگاه کارى ميکنيم که هميشه کرده ايم

بع بع بع بع

English translation


Share/Save/Bookmark

Recently by Saeed TavakkolCommentsDate
On the Edge
1
Aug 31, 2012
I will become rain
-
Aug 25, 2012
باران خواهم شد
3
Aug 25, 2012
more from Saeed Tavakkol
 
divaneh

مصیبت گوسفند بودن و زندگی گوسفندی

divaneh


با سپاس از شعر بسیار زیبا و پر معنی شما چنان می نماید که گوسفندان چنان به دریده شدن عادت کرده اند که دیگر به جز آن سرنوشت دیگری برای خویش تصور نمی نمایند.