من زن نیستم

بمناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان


Share/Save/Bookmark

من زن نیستم
by nilofar-shidmehr
24-Nov-2011
 

من زن نیستم

من جن

ده ام

من می گذارم

مردها همه ی مردها

ها ها ها ها

همه

هه هه هه هه

فرو کنند توی

و بخورند

به ته ش

می گذارم فرو کنند

همه با همه ی

جان جان جان جان

جانشان

همه

هه هه هه هه

ته سخت

رگهایم

ته

هه

ته نوک

انگشتهایم

ته

هه

ته سخت

شکمم

ته

هه

ته نوک

پستانهایم

ته

هه

ته سخت

حلقم

ته

هه

ته شکسته ی

دنده ی چپم

ته

هه

ته نوک

چشمهایم

ته

هه

ته سخت

حدقه ی لبهایم

هایم هایم

ها ها ها ها

مردها

ها

و حدقه ام

هه

حقده

هه

هه هه هه هه

و ته بکشند

ته

هه

فرو کنند و ته

نه

سخته

نه

نوکه

نه

حدقه ی

با همه ی

جان جان جان جان

جانشان

ته

بکشد

هه هه هه هه

من جن ده

ام

نه

خود جن ام

هه هه هه هه

ا م

و جن هایی

که فرو می کنند

ته ته ته ته

ته نوک سخت حدقه ی

جان جان جان جان

جانم

جانشان

ته می کشد

هه هه هه هه

من هه ام

جن ده ام

زن نیستم


نیلوفر شیدمهر استراکوا
15 نوامبر 2011
یل تاون-ونکوور کانادا


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
nilofar-shidmehr

To A as Abbas

by nilofar-shidmehr on

آقای عباس

من فکر می کنم شما باید این سوال صادقانه را از دیگر خوانندگان بکنید نه از من. در کار هنری قصد هنرمند-شاعر مهم نیست، مهم خوانش شعر است. تنها راهنمایی من به شما می تواند این باشد که صحنه ای را فرض کنید که در آن مردی به یک کارگر سکس که فاحشه خوانده می شود در حال تجاوز است و آن زن این ها را که در این شعر آمده به آن مرد می گوید. حالا شما از حرفهای این زن چه احساسی دارید؟ نمی گویم آن را جطور معنا می کنید چون معنا کلمه ی بی ارتباطی است. اگر شعر به دنبال این بود که معنای خاصی را که مقصود شاعر است در یک جمله یا تعدادی جمله بگوید که فرقی با مقاله نداشت. در این صورت همان خط بالای عنوان این شعر کافی بود: به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. در شعر مهم حس است نه معنا

 توضیح معنایی شاعر عملی است به ضد شعر او چرا که با این کار شاعر شعر خود را خنثی می کند. . شاعرتنها شاید بتواند و حق دارد از حس خود یا واقعه ای که به او در سرودن شعر الهام داده صحبت کند. پس من هم می توانم بگویم چیزی که باعث جهش این شعر از درون من شد کاری از آن سکستون شاعره ی مدرن آمریکایی است. من درک می کنم که شما این سوال را کنید چون درک ما از شعر (شعر فارسی) چیز دیگری است. سوء تفاهم نشود. من نمی گویم که این درک چیز بدی است یا درک امثال من بهتر است. قضاوت ارزشی نمی کنم. ولی چنین درکی خواهان کلامی است که یا پند و اندرز دهد یا در مورد گل و بلبل یا آزادی تعریف کند--یا مانند مولوی باشد یا سعدی یا شاملو. در این موارد می توان از شاعر خواست تا کار خود را توضیح دهد. ولی در مورد  کار من خواسته ی شما برآوردنی نیست. متاسفم.

به هر حال سپاس از اینکه کار را خواندید و سوال کردید. شاید خوانندگان دیگر بخواهند به سوال شما پاسخ در خوری بدهند 


nilofar-shidmehr

فرمت شعر

nilofar-shidmehr


خوانندگان گرامی

متاسفانه در ارائه ی وبساتی کارهای من فاصله ها، سکوت ها و در کل فرمت شعر از دست می رود. فرمت برای یک شعر بسیار اساسی است ولی ظاهرن کاری نمی شود کرد.


Anahid Hojjati

Thanks Niloufar for your poem

by Anahid Hojjati on

Today All-Iranians has a blog about vagina so it is a good day to have your poem posted. Funny that the first time I read your poem, I actually did not connect jen and the rest of it.  May be because of the picture I was thinking about jen. Additionally as it is noted, recently ut was the day against violence against women. What is the actual day?


A as Abbas

.

by A as Abbas on

.