طلسم شده

طلسم شده
by akoohbor
08-Jul-2011
 

بدن من هرگز نیاموخته

خود گرم کردن را

با آفتاب خو گرفتن را

با باد رقصیدن را
من برهنه به دنیا آمدم

لیک پوشیده از دنیا خواهم رفت
حرف هایت را بپوشان

بدنت را بپوشان

ذهنت را بپوشان
پس من در کجای برهنگی

پوست زندگی را

نوازش خواهم کرد؟
آوا کوه بُِر


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
نچکیده
5
Feb 25, 2011
more from akoohbor
 
iranbrave

What a beautiful poem!

by iranbrave on

Thank you for sharing... ممنون


comments

Not bad at all.  Good for

by comments on

Not bad at all.  Good for you Akoohbor.


Jahanshah Javid

unveiled

by Jahanshah Javid on

beautiful... may closed societies and minds be cursed!