پروندۀ مورچه های له شده

گفتم: یعنی حضرت بهاءالله بچه هم که بود مورچه نکشت؟


Share/Save/Bookmark

پروندۀ مورچه های له شده
by divaneh
17-Jul-2011
 

همیشه در این اندیشه بودم که چگونه ممکن است مورچه ها له نشوند و خوب می توانم بیاد بیاورم که این سوالی که ممکن است به نظر برخی بی اهمیت بیاید چگونه در افکار من جایی برای خویش باز کرد.

نشسته بودم و مورچه ها را با انگشتهایم له میکردم و از این کار در آن عالم کودکی با داستانهایی که در مغزم راجع به این حشرات بدبخت ساخته بودم لذت می بردم. مثل همیشه خواهر بزرگترم که اکثر اوقات توجه اش را به کارهای من معطوف می کرد مرا دید و تصمیم گرفت که مثل همیشه به فضولی در کارهای من بپردازد. نمی دانم چرا سعی نمی کرد بیشتر به کارهای خودش برسد تا کارهای من، شاید می اندیشید که امورات روزانه من نیز جزئی از وظایف اوست. آمد بالای سرم و با لحن معلمی خردمند پرسید: چکار می کنی؟

خودم می دانستم که کار بی دلیلی می کنم و تنها یک بازی است اما برای این که نشان بدهم کارهایم آنقدرها هم بی اساس نیست گفتم: دارم این مورچه ها را می کشم تا دیوارها را سوراخ نکنند.

می دانستم که حال سیلی از عبارات عبرت انگیز بر سر من جاری خواهد شد و خواهرم همانطور که پنداشته بودم مانند معلم دوم فارابی به نصیحت نادانی که من بودم پرداخت: اما مورچه ها در طبیعتشان است که دیوار رو سوراخ کنند. خوبه یکی بیاد ما رو بزنه بگه چرا اینجا خونه ساختید؟ خوب مورچه ها هم توی دیوار خونه میسازند.

گفتم: اما ما جایی را سوراخ نمی کنیم.

گفت: چرا ما هم همه چیز رو خراب می کنیم تا برای خودمون چیزی درست کنیم.

این دلائل هر چند که بسیار منطقی بود اما اگر در آن لحظه خود معلم اول ارسطو نیز اینها را عنوان می کرد من نمی توانستم از آن بازی شیرین دست بکشم. همۀ دشمنها داشتند فرار می کردند. گفتم پس من فقط چند تا از رئیسهاشونو می کشم و با انگشت شست به چند تا از مورچه های چاق و چله حمله بردم.

گفت: نه، تو اصلاَ نباید به هیچ مورچه ای آزار برسونی. مگر تو بهایی نیستی؟ تو باید به حضرت بهاءالله توجه کنی که در طول عمرش آزارش حتی به یک مورچه هم نرسید.

گفتم: یعنی حضرت بهاءالله بچه هم که بود مورچه نکشت؟

گفت: نه، از کودکی روحی پاک در وجود حضرت بهاءالله بود.

یک دفعه چیزی به ذهنم رسید و مرا خیلی راحت کرد، گفتم: اما مورچه ها زیر پاهایش هنگام راه رفتن له می شدند.

خواهرم لبخند زد و سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: نه، حتی یک مورچه هم زیر پاهای حضرت بهاءالله له نشد.

تعجبی شگرف مرا در خود گرفت. این مسئله مرا منقلب کرده بود. خواهرم خوب می دانست که روی چه چیزی باید دست بگذارد، موازین و دستورات مذهبی و پیامبران.

با لحنی عاجز گفتم: خوب چطور می شود که مورچه ها زیر پای کسی له نشوند؟

گفت: برای این که خدا نمی خواست.

حالا دیگر همۀ راهها را به روی فکر محدود و کاوشگر من بسته بود. دست از کشتن مورچه ها کشیدم. حالا با یک مسئله بزرگ روبرو بودم و آن این بود که چگونه شد که حتی یک مورچه هم زیر پاهای بهاءالله له نشد؟

توپ را برداشته بودم و با شدت به دیوار شوت می کردم و دیوار هم آن را به من بر می گرداند. اما افکار من در جای دیگری بود و این معما مرا آرام نمی گذاشت که چگونه حضرت بهاءالله هیچگاه مورچه ای را له نکرد.

بهترین راه حلی که آن زمان به نظرم رسید این بود که خدا مورچه ها را زیر پاهای حضرت بهاءالله قرار نمی داد. رفتم و این نتیجه منطقی را به خواهرم گفتم و او با کمال خرسندی لبخند زد و هر چند دوست داشت که مانند همیشه با گفته های من هر چند صحیح مخالفت کند، متوجه شد که دیگر راهی بهتر از این نمی توان یافت.

من خیلی خرسند به کارهایم پرداختم اما باز این مسئله همیشه در فکر من بود که چرا خداوند با این همه کشتار مورچه ها فقط آنها را از زیر پاهای بهاءالله جمع می نمود؟ پس لطف او متوجه مورچه ها نبوده و فقط شامل حال بهاءالله می گردیده است. نتیجۀ دیگر این میشد که اگر خداوند مورچه ها را زیر پاهای من نیز قرار نمی داد من هم در طول عمرم هیچ مورچه ای را له نکرده بودم و بدین صورت بهاءالله خود کار خارق العاده ای انجام نداده است. اما جرآت نداشتم و یا بهتر بگویم دوست نداشتم بگویم که اگر خدا این کار را برای هر کس دیگری هم می کرد همان نتیجه حاصل میشد و این فکر به صورتی منزوی در گوشۀ مغزم جای گرفت. شعور ناچیز من این نتیجۀ منطقی را نمی توانست رد کند و احساسات قوی مذهبی من آن را پذیرا نمی شد. آن چه که حاصل شد این بود که این فکر همچون پرونده ای بی سر انجام در آرشیو مغز من باقی ماند.

هر از چند گاهی سری به زوایای مغز می زدم و پرونده های بسته نشده را مرور می کردم و راجع به هر کدام تصمیمی میگرفتم. در مورد این پرونده اما هیچ تصمیمی نمی توانستم بگیرم. این مسئله کم کم داشت برای من صورت حادی به خود می گرفت. دیگر هر وقت مورچه ها را می دیدم به یاد حضرت بهاءالله می افتادم و هر وقت شمایل عبدالبهاء را می دیدم به این اندیشه فرو می رفتم که اگر چند تایی هم زیر پاهای بابایش له شده کسی نفهمیده.

این سوال جدیدی بود که در من رشد می کرد. اصلاَ چه کسی ثابت کرده که هیچ مورچه ای زیر پاهای حضرت بهاءالله له نشده؟ احساسات مذهبی همچنان بر من حکمفرما بودند و من از دادن هر گونه نظر در مورد مقدسین خودداری می کردم. تصویری که همیشه در ذهن من نقش می بست مانند یک قطعه کوتاه فیلمی صامت بود، با همان خراشها و همان راه رفتنهای تند و غیر عادی. حضرت بهاءالله بود که در میان یک باغ زیبا در هنگام عصر قدم می زد. باغ با سنگفرشهای کم عرض و یک متری جاده کشی شده بود و عده ای هم چند قدم عقب تر از بهاءالله وی را دنبال می کردند. من در این میان به مورچه هایی توجه می کردم که از عرض این جاده می گذشتند و اگر بهاءالله هم آنها را له نمی کرد، یکی از همراهان این کار را می نمود و هیچگاه نه بهاءالله و نه یکی از همراهان توجه نمی نمود که آیا مورچه ای له شده یا خیر؟ در این میان مقصر که بود؟ آیا این بهاءالله نبود که آن راه را انتخاب کرده بود؟ این افکار مثل خوره در جانم رسوخ می کرد و من دچار درد ناگفتنی شک شده بودم.

این فکر را به صورت همان پروندۀ بی سرانجام نگاه داشتم. هر از گاهی با رشد فکری من مدارک و نظرات دیگری به این پرونده افزوده می گشت و نگرانی من همه از این بابت بود که تمام شواهد بر علیه حضرت بهاءالله بود و او را محکوم به له کردن تعدادی از مورچه های باغ نجیب پاشا در بغداد و باغهای ادرنه و عکا می کرد.

این مسئله با بزرگ شدن من و تکامل بیشتر فکری برایم به صورت مسئله ای بی اهمیت در آمد. دیگر برایم همیتی نداشت که مورچه ها له می شدند یا نه؟ اتحادهای جبری و قوانین حرکت مستقیم مغز را مشغول ساخته بود و پرونده همچنان باز ماند اما این دفعه حسابی خاک خورد. سالها بعد زمانی که بر اثر بعضی وقایع و بیشتر بر اثر همان فکر منطقی افکار موهوم و مذهبی را طرد کردم و تابعیت از منطق را پذیرفتم تکلیف آن پرونده نیز روشن شد و به این نتیجه رسیدم که تنها یک فکر محدود و مذهبی می تواند این را باور کند که بهاءالله در طول عمرش حتی یک مورچه را هم له نکرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Prof. Majnon: me though that was Saedi quoting from Ferdowsi, though I still haven't found exactly which part of Shahnameh.

Good to hear about your  upcoming  community/faith based fiction. Bahai's are usually underlooked or overlooked, however you want to say it. One of my all times most favourite writer, the late Bahram Sadeghi was also from a Bahai family. Me thinks you'll like his works, cheers


divaneh

Dear Vildemose

by divaneh on

I feel the same guilt every time that I kill a spider. Unfortunately this island is full of spiders and if you don't kill them the whole house gets covered in web.

About the ant that you killed, yes it has a family but it's definitely not a little family.


divaneh

Dear Souri

by divaneh on

Well we all have different tastes. This is not about claims in the fairy tales that you believe when you are 4 years old. This is about claims that you only accept under the influence of the religion.

I write about what I wish to write and can’t see why I have to explain my upbringing to anyone, but as you are asking I have to say that I lived in a family full of love and was encouraged to think for myself.

With respect to the Bahai education, please let’s agree that you cannot teach me Bahai education.

 


Anahid Hojjati

How about flying roaches?

by Anahid Hojjati on

Like the kind we had in Ramsar. Killing ants is easy and they are not that bad. But the worst to me, were the flying roaches. If anyone specialized in them or even killed one, that must not have been easy.


Soosan Khanoom

LOL ... Divaneh

by Soosan Khanoom on

That's why the chemical weapons should be banned ....


vildemose

Yesterday I began to

by vildemose on

Yesterday I began to question my ‘squash first, ask questions later’ policy. I spied an ant on the stove, doing what ants do, scurryinSMACK. I nailed him with my sandal and buried him at sea, flushed him, actually. As he swirled in the bowl, remorse and guilt and second thoughts ambushed me. I killed a bug for no reason except for being a bug. Had I turned a little family into a widow and orphans?


Souri

Divaneh

by Souri on

Well, I'd got the same feeling that you were making a point which was nothing original or "clever" as some said.

While we are little kids, we are told lots of stories which are not true. And this does not apply (or resume itself) only to Muslems, Jewes, Bahais or Catholics.

When we are children, we are told stories about the mouse who comes and picks up our dead teeth, the Santa Clause who brings us  toys if we have been good children , the Little Mermaid, the "jen" and "pari"..........etc etc.

All those nursery rhymes have nothing (or little) to do with religions.

If you have a story to tell (which seems sooooo beautiful to the eyes of some readers) why not just telling your story, without mixing and matching it with the religious beliefs?
On the  other hand, if you have a beef with your childhood beliefs (and your parental religius education)  why not come clean and just talking about what bothered you at that time?

As a secular reader, I don't see any relation between the Bahais education and what bothered you about killing the ants..........

.....And don't worry about the ants, you can continue killing them. Nobody cares.

Honest opinion.


divaneh

Don't worry VPK

by divaneh on

Pet rocks like to be thrown around. You are right about the electronic pets. Years ago my friend's father gave me one of those small aquariums with plastic fish for Christmas. I got bored of watching the swimming plastic fish quickly, emptied the water and watched them jerking just like the fish out of water. That was good fun.


Anahid Hojjati

abusing electronic pets

by Anahid Hojjati on

And pet rocks. That is better.


Veiled Prophet of Khorasan

Now you

by Veiled Prophet of Khorasan on

may torture "virtual" or "electronic" pets. No need to dirty your hands. If it dies  just reset the program and back to work! I also one tortured a pet rock. I kept it in a box for days then threw it across the room. Am I a bad person now!


divaneh

Lizard graves :)

by divaneh on

Lol, I also used to give burials to some of my victims.


Monda

it's Global, Dear

by Monda on

however children learn about abuse sooner in the West. I suppose...

ooh insects surrounded by smoke - Film Noirish... wonder if my grandkids would ever be that creative. In case, I guess for a long while, I will not remove the empty antique purple bottle sitting next to the lizard graves in my backyard. 


divaneh

Dear Monda

by divaneh on

Burning scorpions? You were worse than me. I used to put differnet insects in bottles and fill the bottles with smoke. I have to say that cruelty to animals is part of the childhood, perhaps only in Iran.


divaneh

Dear Mehrban

by divaneh on

That was very funny. I bet every time that you entered the bathroom the first thing that came to your mind was the god, and now thanks to you I have the same problem.


Monda

God in the bathroom : )

by Monda on

Mehrban jaan, hadn't thought of that conflict in ages, thank you! : )))


Monda

Whim, No Whim!

by Monda on

Another version of "I Said So!" ... Explanation of which could be developmentally confusing to a child (without knowing the age of the children in this story). Because it is also a whim that could propel further explorations which motivate sensible knowledge and practice. 

When I engaged in my share of sadistic whim on a camping trip in my second grade, i.e. burning a scorpion in a match box, I was reminded by an uncle about each creature in nature having a specific function and our responsibility not to mess up with that natural pattern/ balance... I think that's a good approach, especially once books and other resources are made accessible.  

Anyway, major kudos to divaneh's parents for providing the environment for care and altruism in their daughter, as well as instilling the sense of curiosity and inspection in their little boy. Bless them also for giving us all these wonderful stories!

As always, eraadatmand. 


Mehrban

Great story :).

by Mehrban on

 With so many irrational maxims (?) in our up bringing it is amazing that we are not all obsessive compulsives.  Or are we :)?  

My biggest issue was that I was told (and not by my parents) that one must never think of god in the bathroom.  Well, you can imagine the enormity of my problem.  :)

Thank you Divaneh for this clever piece.


divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Thanks for your kind comments.

Dear Mash Ghasem,

They were not grain carrying type, so it was ok. I think these verses by Ferdowsi are a rejection of the directives by Zorostrian priests in the Vandidad to kill the grain carrying ants. I was not of course following those directives.

Dear Souri,

We don't always write stories to make a point but in this case I had more than one point to make. The main point is that I have been told many other things about the holy figures too. Also through this story and a few more pieces in the future, I intend to open a windows to the life and mindset of the Bahais away from the derogatory accusations that Akhonds make and the puritan image that some Bahais promote.

Anahid geraami,

Thanks for reading and your kind comment.

Dear JJ,

You said it, they are symbolic. I think that snake is symbolic and refers to the Adam's snake as the cause of all our problems.

MM jaan,

Not really, the only force that I knew at that time was my brother twisting my arms whenever I misbehaved.

Dear Soosan Khanoom,

You are right, the signs were there. I now use insecticides to mass murder them wherever I don't want them.

Ari aziz,

That's a very good question. I think the answer lies in teaching people fairness. Only fairness can persuade us to forego our interests in occasions in favour of someone else's, including ants.

Dear Red Wine,

Thanks for reading and your generous comment.

VPK geraami,

- These were definitely not termites. In Abadan ants make their houses wherever they wish.

- I don't know if Bahaullah was a vegetarian but don't think so. I know Abdolbaha (his son) has said that our future diet will not include meat.

- Ants do go to heaven, but only those who have been martyred in the fight with termites.

Dear Mahvash,

Thanks for your kind and supportive comment. I say the same thing to all those around me but they don't believe me.

Vildemose jaan,

Thank you for your generous comments and for introducing me to Dudley Clendinen.

Dear Esfand,

I did but her answers were not very convincing.

 

 


Esfand Aashena

دیوانه جان "شعور ناچیز" مانع میشد؟! خوب از خواهر سوال میکردی!

Esfand Aashena


Everything is sacred


vildemose

Divaneh: Your writing style

by vildemose on

Divaneh: Your writing style reminds of the one of the great essayist of our time: Dudley Clendinen:

//www.nytimes.com/2011/07/10/opinion/sunday/10als.html?pagewanted=all

 

Dudley Clendinen is a former national correspondent and editorial writer for The Times, and author of “A Place Called Canterbury.”


vildemose

Dear Divaneh: Original and

by vildemose on

Dear Divaneh: Original and  extraordinarily well written.

“Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.” – Steven Weinberg

 

//oldgoldandblack.com/?p=5284

//www.outcastpress.org/relkills/relkills.htm


default

برعکس نهند نام زنگی کافور

Mahvash Shahegh


 

دیوانۀ عزیز،

تو برخلاف اسمت  نه تنها دیوانه نیستی بلکه خیلی هم عاقلی. من این نتیجه را از خواندن مقالۀ بسیار زیبا نوشته شده ات گرفتم و یک نتیجۀ دیگرهم : برعکس نهند نام زنگی کافور


Veiled Prophet of Khorasan

Responses

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I don't know much about Bahuallah so apologies for any mistakes

  • Moorche does not dig holes in the walls; it is mooryaneh aka termites. In fact ants are deadly enemies of termites. I always make sure to feed the ants and let them handle the termites. Sort of like IRI and MKO.
  • Was Bahuallah a vegetarian?
  • How many people kill animals for food; clothing or other uses.
  • Do ants go to heaven? Are there holes in the walls in heaven.
  • Forget the ants. What about cockroaches.
  • I do not deliberately harm any creature. But if they infest my home I will deal with them. I have a couple of cats who act as living vacuum cleaners. They suck up anything alive that is smaller than them.

Ari Siletz

Beautiful story

by Ari Siletz on

Used to be, religious myths instilled in us the axioms of ethical behavior. Now, we seculars look for reasons for believing anything. But, really, what is the reason why no one should  indulge a whim to crush an ant? Golden Ant Award of Secularism for any argument that does not refer to some sort of consequence (Referring to consequence would be a calculation of self interest, not ethics).


Red Wine

...

by Red Wine on

چه جالب نبشتی این دیوانه جان،مثلِ همیشه درسی‌ نو فرا گرفتیم،دست شما درد نکند.


Soosan Khanoom

Not a good sign

by Soosan Khanoom on

Abusing and Killing animals even if it is an ant is a sign of some phycological problems especially if this starts at such a young age.....  I am just hoping that you have grown out of it .... 

I also think your sister meant that Bahallah did not kill any ant deliberately Something that you were doing and enjoying at the same time ..... 

 


MM

Divaneh

by MM on

Did you think of a force field around a person as a plausible reason why!!  Or, why not!


Jahanshah Javid

All the same

by Jahanshah Javid on

Very clever. As a fellow atheist, I enjoyed it very much :)

By the way, stories, myths ... about religious figures in every faith are supposed to be symbolic. Only the supre religious take them literally.

Maybe we should set up a committee and disprove all religious fairy tales. I suggest the first item on the agenda should be to expose the snake in the story of Adam and Eve. Obviously animals can't speak! :)))


Mash Ghasem

"معصومیت" باورهای کودکانه

Mash Ghasem


و مذهبی؟ 
با عذر از فضولی در کار بزرگان.

Anahid Hojjati

Nice blog Divaneh.

by Anahid Hojjati on

I enjoyed reading it.