پروندۀ مورچه های له شده

گفتم: یعنی حضرت بهاءالله بچه هم که بود مورچه نکشت؟


Share/Save/Bookmark

پروندۀ مورچه های له شده
by divaneh
17-Jul-2011
 

همیشه در این اندیشه بودم که چگونه ممکن است مورچه ها له نشوند و خوب می توانم بیاد بیاورم که این سوالی که ممکن است به نظر برخی بی اهمیت بیاید چگونه در افکار من جایی برای خویش باز کرد.

نشسته بودم و مورچه ها را با انگشتهایم له میکردم و از این کار در آن عالم کودکی با داستانهایی که در مغزم راجع به این حشرات بدبخت ساخته بودم لذت می بردم. مثل همیشه خواهر بزرگترم که اکثر اوقات توجه اش را به کارهای من معطوف می کرد مرا دید و تصمیم گرفت که مثل همیشه به فضولی در کارهای من بپردازد. نمی دانم چرا سعی نمی کرد بیشتر به کارهای خودش برسد تا کارهای من، شاید می اندیشید که امورات روزانه من نیز جزئی از وظایف اوست. آمد بالای سرم و با لحن معلمی خردمند پرسید: چکار می کنی؟

خودم می دانستم که کار بی دلیلی می کنم و تنها یک بازی است اما برای این که نشان بدهم کارهایم آنقدرها هم بی اساس نیست گفتم: دارم این مورچه ها را می کشم تا دیوارها را سوراخ نکنند.

می دانستم که حال سیلی از عبارات عبرت انگیز بر سر من جاری خواهد شد و خواهرم همانطور که پنداشته بودم مانند معلم دوم فارابی به نصیحت نادانی که من بودم پرداخت: اما مورچه ها در طبیعتشان است که دیوار رو سوراخ کنند. خوبه یکی بیاد ما رو بزنه بگه چرا اینجا خونه ساختید؟ خوب مورچه ها هم توی دیوار خونه میسازند.

گفتم: اما ما جایی را سوراخ نمی کنیم.

گفت: چرا ما هم همه چیز رو خراب می کنیم تا برای خودمون چیزی درست کنیم.

این دلائل هر چند که بسیار منطقی بود اما اگر در آن لحظه خود معلم اول ارسطو نیز اینها را عنوان می کرد من نمی توانستم از آن بازی شیرین دست بکشم. همۀ دشمنها داشتند فرار می کردند. گفتم پس من فقط چند تا از رئیسهاشونو می کشم و با انگشت شست به چند تا از مورچه های چاق و چله حمله بردم.

گفت: نه، تو اصلاَ نباید به هیچ مورچه ای آزار برسونی. مگر تو بهایی نیستی؟ تو باید به حضرت بهاءالله توجه کنی که در طول عمرش آزارش حتی به یک مورچه هم نرسید.

گفتم: یعنی حضرت بهاءالله بچه هم که بود مورچه نکشت؟

گفت: نه، از کودکی روحی پاک در وجود حضرت بهاءالله بود.

یک دفعه چیزی به ذهنم رسید و مرا خیلی راحت کرد، گفتم: اما مورچه ها زیر پاهایش هنگام راه رفتن له می شدند.

خواهرم لبخند زد و سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: نه، حتی یک مورچه هم زیر پاهای حضرت بهاءالله له نشد.

تعجبی شگرف مرا در خود گرفت. این مسئله مرا منقلب کرده بود. خواهرم خوب می دانست که روی چه چیزی باید دست بگذارد، موازین و دستورات مذهبی و پیامبران.

با لحنی عاجز گفتم: خوب چطور می شود که مورچه ها زیر پای کسی له نشوند؟

گفت: برای این که خدا نمی خواست.

حالا دیگر همۀ راهها را به روی فکر محدود و کاوشگر من بسته بود. دست از کشتن مورچه ها کشیدم. حالا با یک مسئله بزرگ روبرو بودم و آن این بود که چگونه شد که حتی یک مورچه هم زیر پاهای بهاءالله له نشد؟

توپ را برداشته بودم و با شدت به دیوار شوت می کردم و دیوار هم آن را به من بر می گرداند. اما افکار من در جای دیگری بود و این معما مرا آرام نمی گذاشت که چگونه حضرت بهاءالله هیچگاه مورچه ای را له نکرد.

بهترین راه حلی که آن زمان به نظرم رسید این بود که خدا مورچه ها را زیر پاهای حضرت بهاءالله قرار نمی داد. رفتم و این نتیجه منطقی را به خواهرم گفتم و او با کمال خرسندی لبخند زد و هر چند دوست داشت که مانند همیشه با گفته های من هر چند صحیح مخالفت کند، متوجه شد که دیگر راهی بهتر از این نمی توان یافت.

من خیلی خرسند به کارهایم پرداختم اما باز این مسئله همیشه در فکر من بود که چرا خداوند با این همه کشتار مورچه ها فقط آنها را از زیر پاهای بهاءالله جمع می نمود؟ پس لطف او متوجه مورچه ها نبوده و فقط شامل حال بهاءالله می گردیده است. نتیجۀ دیگر این میشد که اگر خداوند مورچه ها را زیر پاهای من نیز قرار نمی داد من هم در طول عمرم هیچ مورچه ای را له نکرده بودم و بدین صورت بهاءالله خود کار خارق العاده ای انجام نداده است. اما جرآت نداشتم و یا بهتر بگویم دوست نداشتم بگویم که اگر خدا این کار را برای هر کس دیگری هم می کرد همان نتیجه حاصل میشد و این فکر به صورتی منزوی در گوشۀ مغزم جای گرفت. شعور ناچیز من این نتیجۀ منطقی را نمی توانست رد کند و احساسات قوی مذهبی من آن را پذیرا نمی شد. آن چه که حاصل شد این بود که این فکر همچون پرونده ای بی سر انجام در آرشیو مغز من باقی ماند.

هر از چند گاهی سری به زوایای مغز می زدم و پرونده های بسته نشده را مرور می کردم و راجع به هر کدام تصمیمی میگرفتم. در مورد این پرونده اما هیچ تصمیمی نمی توانستم بگیرم. این مسئله کم کم داشت برای من صورت حادی به خود می گرفت. دیگر هر وقت مورچه ها را می دیدم به یاد حضرت بهاءالله می افتادم و هر وقت شمایل عبدالبهاء را می دیدم به این اندیشه فرو می رفتم که اگر چند تایی هم زیر پاهای بابایش له شده کسی نفهمیده.

این سوال جدیدی بود که در من رشد می کرد. اصلاَ چه کسی ثابت کرده که هیچ مورچه ای زیر پاهای حضرت بهاءالله له نشده؟ احساسات مذهبی همچنان بر من حکمفرما بودند و من از دادن هر گونه نظر در مورد مقدسین خودداری می کردم. تصویری که همیشه در ذهن من نقش می بست مانند یک قطعه کوتاه فیلمی صامت بود، با همان خراشها و همان راه رفتنهای تند و غیر عادی. حضرت بهاءالله بود که در میان یک باغ زیبا در هنگام عصر قدم می زد. باغ با سنگفرشهای کم عرض و یک متری جاده کشی شده بود و عده ای هم چند قدم عقب تر از بهاءالله وی را دنبال می کردند. من در این میان به مورچه هایی توجه می کردم که از عرض این جاده می گذشتند و اگر بهاءالله هم آنها را له نمی کرد، یکی از همراهان این کار را می نمود و هیچگاه نه بهاءالله و نه یکی از همراهان توجه نمی نمود که آیا مورچه ای له شده یا خیر؟ در این میان مقصر که بود؟ آیا این بهاءالله نبود که آن راه را انتخاب کرده بود؟ این افکار مثل خوره در جانم رسوخ می کرد و من دچار درد ناگفتنی شک شده بودم.

این فکر را به صورت همان پروندۀ بی سرانجام نگاه داشتم. هر از گاهی با رشد فکری من مدارک و نظرات دیگری به این پرونده افزوده می گشت و نگرانی من همه از این بابت بود که تمام شواهد بر علیه حضرت بهاءالله بود و او را محکوم به له کردن تعدادی از مورچه های باغ نجیب پاشا در بغداد و باغهای ادرنه و عکا می کرد.

این مسئله با بزرگ شدن من و تکامل بیشتر فکری برایم به صورت مسئله ای بی اهمیت در آمد. دیگر برایم همیتی نداشت که مورچه ها له می شدند یا نه؟ اتحادهای جبری و قوانین حرکت مستقیم مغز را مشغول ساخته بود و پرونده همچنان باز ماند اما این دفعه حسابی خاک خورد. سالها بعد زمانی که بر اثر بعضی وقایع و بیشتر بر اثر همان فکر منطقی افکار موهوم و مذهبی را طرد کردم و تابعیت از منطق را پذیرفتم تکلیف آن پرونده نیز روشن شد و به این نتیجه رسیدم که تنها یک فکر محدود و مذهبی می تواند این را باور کند که بهاءالله در طول عمرش حتی یک مورچه را هم له نکرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Dear Ghalam-doon

by divaneh on

I heard he saved a few dinosaurs but there was not enough food for them on the ark and poor creatures died and ended up in the science museums.


Anahid Hojjati

About questioning Religion

by Anahid Hojjati on

Dear Divaneh, When I was about 11-12 years old, for some months or may be longer, I did the daily prayers. But I remember that I had a difficult time understanding why I had to have Chador when doing the Namaaz if there was no one else in the room.  I also did many namaaze ghaza since the morning one was too early to wake up for.


divaneh

Dear Azarin

by divaneh on

Thanks for your kind comment. Coming from an accomplished writer, those words are very encouraging. I surely don't want to be called a "Div", so let's stay friends even if we cannot be the best friends.


Disenchanted

Sanity of a madman (Divaneh)! :-)

by Disenchanted on

 

      I read your piece with suspense not knowing where you'd end up! I am glad that you could un"wash" your brain! That is a tall order even some top scientists like Einstein fail to achieve! I leave you with a quote and wonder if you still consider yourself a Bahai and believe the rest of their stories?!

Here is the quote:

      "because of the stupidity of the average man he follows not reason but faith and this naive faith requires necessary illusions and emotionally potent simplifications which is provided by the myth maker to keep the ordinary person on course."

                                                        American theologian Reinhold Niebuhr.


ghalam-doon

Dear Divaneh..

by ghalam-doon on

"I have often thought of how lions, tigers and rest of the predators behaved on the Noah's ark."

LOL :)

And how about the dinosaurs? I guess the story goes that they didn't get a place on the ark and hence their extinction. But why? Couldn't Noah make a bigger ark to accommodate these beautiful creatures?


Azarin Sadegh

Great writing!

by Azarin Sadegh on

This piece is the best I've seen you so far! Now, I finally understand why you chose to call yourself "Divaneh"! You do have this amazing element of extreme in your process of writing/thinking (obviously from a very young age..:-) You don't accept the obvious; you challenge the establishment. Because you are fearless, yet so cool. Your writing is organic and feels effortless...like the best of the writings.

I am a fan! I think I might feel a bit "divaneh" myself, since I got your writing, in spite of "je ne sais quoi"! Yet, I am a bit intimidated; I'm afraid to feel similar to you...that's why we'd never be like best friends, not because of those damn ants, but maybe because I don't want to call you "Div", instead of Divaneh! 

Keep up the great work!


divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Brother Majous,

Some of us are looking for reasons for things from childhood and some just accept things as they are and never doubt what they have been fed in childhood. As you see I did accept the statement and it took years of mental development before I rejected the religious fairy tales. Unfortunately some people never go through that process and even in their grown up years believe in things such as a man coming out of a well after more than a 1000 years to kill most of the world population and make them masters of the world.

Dear Shepesh,

I am glad I didn't bump to you when I was a child :) As I explained in my earlier comment to Souri, it is religion that shapes our everyday life in religious societies such as Iran.

Dear Ghalam-doon

I agree that religious stories are symbolic and used as tools by clergies for personal gains. Unfortunately there is no fire without smoke and clergies and ultra religious are the products of religion. I have often thought of how lions, tigers and rest of the predators behaved on the Noah's ark.

Dear Caspian Tiger

I have both but you are right not all divanehs do. AS I explained to Souri in a previous comment, it has everything to do with religion. Good morals can be though to people but any form of education that switches of the brain is harmful in the long term.


divaneh

Dear Nazy

by divaneh on

Thanks for reading and for your wise comments. I am like you (minus spirituality) and add whatever I find good and proper to my guiding values. You have raised a very important issue which is how religion brings us comfort in those difficult moments. I agree that it is not easily replaced, but can tell you from my own experience that its absence results in better ability to accept the things as they are and the world as it is. It also puts the responsibility for improvement and change on the person instead of a helping hand and can be an effective propeller while It frees the person from the chains and fear of breaking the taboos. That is only my experience but I understand that one size does not fit all.


divaneh

Dear Souri

by divaneh on

 You cannot separate the religion and the society as two different things, especially in religious societies such as those in ME. Religious beliefs play a very important role in people's actions and decisions. We cannot give the credit for good deeds to the religion and blame people for their wrongdoings, assuming that it has nothing to do with religion.

The biggest problem about the religion and any other ideology that indoctrinate people from childhood is that it takes the judgement and responsibility away from you. You are only following the orders of an imaginary master without allowing yourself to doubt the wisdom of such actions. That type of obedience results in Talibans killing indiscriminately to please the master. People kill for many other causes, but here we are discussing religion as one of the main causes of thoughtless actions. This one may be about an ant but people hold to these beliefs, a good example of which is a man who lives for over a thousand years in a well.

With respect to my reaction to your previous comment, I don't want to go over it again, but there is a difference between criticizing someone and telling someone "If you have a beef with your childhood...". I welcome criticism but not uncalled accusations. As I said, I am sorry if I was too harsh.

 


divaneh

Dear Mash Ghasem

by divaneh on

I think it's a very good idea to do a blog on Bahram Sadeghi. Perhaps we can publish one of his short stories as a separate blog.


caspiantiger

Some will never learn!

by caspiantiger on

Just like my father used to say:  "Divaneh shakh o dom nadareh!" I suppose the author missed a good opportunity to learn a moral lesson. We are all in need of morality to be able to live in peace on this planet with all creatuers large or small. This has nothing to do with religion!


Veiled Prophet of Khorasan

Story of Noah

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Since it came up I figured to chime in. Floods are a pretty common thing. People tend to live near rivers and in valleys. The two make a bad combination as floods happen. When the Ice Age ended we had some very major floods that created whole seas where there was none. I am guessing this happened in many cultures. People with some understanding of what is coming took useful animals like sheep; cows and horses. Put them on a ship or something and saved them. Obviously not all of Earth got affected. Nor did it involve all species. As many lived either in other parts of the planet or on high ground.  But for those which did a ship would be a good heaven. In time the "region" became "the world"; the cattle and horses because "all species" and so on.


ghalam-doon

Interesting story

by ghalam-doon on

JJ is right. Religious stories are supposed to be symbolic. But some people take them literally and clergies of all stripes encourage that kind of thinking since that's the most effective brainwashing method. For instance there is the story of Noah who gathered all kinds of animals in his Ark. We know now that there are hundreds of thousands of species in the world and gathering all of them is an impossible task. But the story of Noah and his ark have very important symbolic values.The same values that this story tries to encourage in children.


default

.

by Shepesh on

.


salman farsi

Contardiction in the story

by salman farsi on

 

On the one hand you say you were so chidlike and unintelligent that you couldn't see the horror you were inflicting upon those poor and helpless ants and on the other hand you claim you were intelligent enough to dismiss the suggestion that Bahaullah did not kill a single ant by walking over them!!! 

Which one do we have to accept: "dom-e khoroos ya ghasam-e roobaah?"

ps - another cheap attack on religious beliefs.

 For an Islamic democracy


Nazy Kaviani

Thanks

by Nazy Kaviani on

Another good read Divaneh Jan. I continue to sift through beliefs I developed as a young child, raised in a Muslim household. Some things my mind has stopped wondering about, and some things remain. I have written many times about being a useless Muslim, one without daily prayers, rituals, and even beliefs in osool-e-deen. I have also shared about how in my depths of misery and need for solace, I have found myself reciting prayers the meanings of which I do not know. Having found my religion inadequate in proving the "justice" my heart craves to find, I have actually kicked parts of my religion out the door only to replace them with parts of other beliefs that sound better, feel kinder, or make more sense. The end result is a minimal mish-mash of beliefs that no longer dwell on smaller things like stories about Imams and Prophets, but one that provides occasional comfort. When my kids tell me that they do not have any religious beliefs, part of me is relieved that they have less to wade and sift through later, and part of me feels sad that it will now be impossible for them to comfort themselves with something as simple as a prayer. Thank you for your usual gift of thought, dear Divaneh who isn't one.


Souri

Of course you could...and you should!

by Souri on

Divaneh

I didn't want to continue on the debate, because of the tone of your reply. But now that you aknowledge what you did, we can talk about that anew.

While I am a secular myself, I am always trying to point out to the fact that we (the Iranians) tend always to blame the religion for all our shortcoming and negligence.

This happens most of the time about Islam and Islamic education...but now that you talked about Bahai religion, this does not change anything for me.

Your sister (BTW how old was she herself, at that time? 10? 12? more?) Well she wanted to teach you a lesson of good deed and to  make herself help for that , she had to use someone as a model. She thought that she need to point to someone very important for you, a role model for you.

Let's say, if you were an Americam kid in the 21st centuray, she might say : You know? Michael Jackson said he never killed an ant and he never walked over an ant, as this is a crime to kill ants.

And you might believe it the same way.

I know you wanted to point out the "struggle between a reasoning mind and a baseless ...... belief" and in this matter, you just succeed masterfully. But as I said in the begining, in  my humble opinion, this has nothing to do with religion.

When you publish your thoughts in a public site, it gets public. So everybody, from every schools of thoughts may react and give their opinion. This should not make you angry.

If I asked you what was your point, in the begining, this was to make sure that I had got your point about "baseless religious belief" rightfully.

Hope I was more clear this time.

And thanks for being understanding.


Monda

horror was my thing,

by Monda on

back in the day... Especially with an older sister who was easily horrified by bugs. 


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Prof. Majnon: Sadeghi is probabaly the greatest Iranian Surrealist after Hedayat. In addition to those two gems that you mentioned (they all really ought to be translated into English) he also had many short stories never collected in a book. Amongst them was one called " Promise of a rendezvous with JoJo Jitsu" [ Vaedeh Didar ba JoJo Jitsu] It's just out of this world. I'll try to find it. We should have a blog on him.

Me and my cousins used to put a ring of alcohol around scorpions, and lit the ring, then you watch how it kills itself. Kinda of morbid youth curiosity?

 

Prof. Faramarz, nice one. Bahr tavil, yet to the point.


Anahid Hojjati

Thanks Faramarz for the lyrics

by Anahid Hojjati on

Right about now, I would not mind watching some 1970s Iranian movie, an entertaining one not a serious one.


Anahid Hojjati

Monda, those were really something

by Anahid Hojjati on

Impressed that you caught them. They were something out of horror movies.


Monda

Yes Anahid, ...

by Monda on

catching flying roaches from shomal sure took skills. Mainly hand-eye coordination. I had a few in my collection which I was damn proud of.


divaneh

Dear Faramarz

by divaneh on

I wasn't that successful with flooding their holes as Abadani ants are good in building flood defences. I also used the magnifying glass. If you got it right it burnt them instantly. When I grow older I had fun with wiping a part of their path and then watching them all getting confused and wandering in different directions. Good fun.


Faramarz

آناهید، حمومک مورچه داره!

Faramarz


 

 

حمومك مورچه داره

دور و برش كوچه داره

حمومي تاقچه داره

رو تاقچه صندوقچه داره

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

زير آب سرد بري

بشين و پا‌شو خنده داره

وقتي كه بقچه‌ت‌ ُ بردن

جون تو خنده داره

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

توي كوچه و خيابون

واسه‌ي يه لقمه‌ي نون

زير آفتاب و تو بارون

بكني تا بوق سگ جون

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

حمومي سونا و استخر

حمومي ماشين و ويلا

مشتري واسه اتوبوس

توي صف خوابيده سر‌پا

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

واسه‌ي جهاز صغرا

كليه‌شو فروخته بابا

بخره كن‌وود و سامسونگ

بخره سوني و آيوا

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

فاطي‌جون بي‌بند تنبون

واستاده دم خيابون

واسه آدماي لاشي

واسه بنز و جيپ و فرغون

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

دسته دسته شيخ و ملا

توي مسجد و كليسا

در ُ بستن و نديدن

خدا مونده پشت درها

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره

توي قحطي زمستون

بز ما فكر بهاره

مي‌دونه فايده نداره

خر كه نيست، چاره نداره

جون من خنده داره

آي جون تو خنده داره


divaneh

Dear Souri

by divaneh on

Sorry I think I have overreacted to your comment. I hope there is no hard feelings.

With respect to this story, it is about a struggle between a reasoning mind and a baseless religious belief even though that belief may not be part of that religion and just a creation of someone's mind. I don't know how I could take the religion out of it.


divaneh

Dear Mash Ghasem

by divaneh on

You find it in Shahnameh where Iraj is killed by his brothers Salm and Tour. That is some of the advice that he gives his brothers before they kill him.

I am a big fan of Bahram Sadeghi and have even thought of writing a blog about him. I have two of his books "Sangar and Ghomghomehay Khaali" and "Malakoot". I didn't know he was a Bahai. Are you sure of that?


Anahid Hojjati

then what, Faramarz?

by Anahid Hojjati on

Did the kid sing:"eenvar delam moorche dareh, oonvar delam moorche dareh?"


Faramarz

More Confessions!

by Faramarz on

I used to flood the ant holes with water and then watch them sink or swim! Quite entertaining!

Another kid in the old neighborhood used to focus his magnifying glass on the poor ants and watch them run around from the burning heat. Very sadistic.

And the fat kid among us used to eat them to our astonishment and after a while he would have lots of air in his stomach and would let out a loud one!

Thanks for all the happy memories Divaneh Jaan!


Souri

Divaneh

by Souri on

I think I should never start this debate with you, to begin with. This was my fault and I apologize for, as I think now that I am in the wrong place.

In regard to the Bahai education, when did I say that I can (or I try or I even wish for that matters) to TEACH you  that?

What you mean by:

"With respect to the Bahai education, please let’s agree that you cannot teach me Bahai education. "

I am not a Bahai and my knowlege about the Bahai religion is limited to what I have read here in this site from the Bahai friends. The whole point was to mention that all this has nothing to do with religion or religious education (any religion no matter which). If someone had wrote the same story about Muhammed, I would tell him the same thing which I told you here.

It seems that your hostility toward me has a deeper root than what is shown in this short message.

Anyway, as I said it already: I am in the wrong place and I apologize for that.

End of the conversation.


vildemose

Divaneh jan: I feel the

by vildemose on

Divaneh jan: I feel the Karma already...