فارسی کلاس اول – درس صفت برتر

فارسی کلاس اول – درس صفت برتر
by nilofar-shidmehr
11-Dec-2011
 

این خانه

یک دارا داشت

و دارا از دار دنیا

تنها یک دار داشت

/

دارا دار را کند

و به جایش در دل خاک

یک دار فرو کرد

/

بعد یک تا گنجشک آمد

نشست روی دار دارا

و انقدر دار و دور کرد که دارا

با سنگ گنجشک را دار کرد

و فرو کرد در دل خاک

و دارا تر شد

/

بعد دو تا گنجشک نشتند روی دو دار دارا

و دارا دو تا سنگ برداشت

و گنجشک ها را دارها کرد

و فرو کرد در دل خاک

و داراترتر شد

/

بعد سه تا گنجشک نشتند روی سه دار دارا

و دارا سه سنگ برداشت

و گنجشک ها را داراها کرد

و فرو کرد در دل خاک

و داراترترتر شد

/

بعد چهارتا گنجشک نشستند روی چهار دار دارا

.

.

.

و داراترترترتر شد

/

و بعد .....

تا

تا

تا

تا

تا

ها

آنقدر دار و دور کردند که دارا

ترین

و خانه اش

سنگستان این دارآباد شد.
 

نیلوفر شیدمهر استراکوا
29 نوامبر 2011


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
Sinibaldi

Spiritual mind.

by Sinibaldi on

The
new

summer
is a

splendid
idea

that
appears

in
the morning

with
a delicate

thought.

Francesco
Sinibaldi