پریشانی ها

پریشانی ها
by nilofar-shidmehr
15-Feb-2010
 


1

پریشانی ات

آتشم زد

ای زاده ی  ماه آب

تو شعله وری امروز

و من تبخیر  تو.

2

پریشانیت  مرا گرفت

مثل برق گرفتگی

ای پریشان موی پریشان خوی

تو پریشان کدام تار مویی؟

تار موی آنکه از  تابوت

یار دیرینت بیرون زده است؟

تار مویی که در ریشه های

 سرد درختان  تنیده است؟


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr